ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔၏ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ ၊ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ The Washington Post သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း ၊ 1. ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔၏ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ ၊
 2. နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ The Washington Post သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔၏ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ

00:58  Myanmar Express Group  No comments


သို႔

ဥကၠ႒

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

အေၾကာင္းအရာ ။ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္း

၁။ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးငွာ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ရန္အတြက္ စတင္က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္/အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ အစည္း အေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾ ကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱ ပုိ႔သ အပ္ပါသည္။


၂။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးငွာ ဥပေဒ ေရးရာ၊မူဝါဒ ေရးရာမ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း (၃ဝ-၃-၂ဝ၁၁)ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသစ္၏ မူဝါဒ သေဘာထား လမ္းစဥ္ မ်ားႏွင့္အညီ အားႀကိဳး မာန္တက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။


၃။ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ေပၚေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရး မ်ားရရွိေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အဆင့္ အတန္း ျမႇင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏ အနာဂတ္ လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စြမ္း ညာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။


၄။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ တိုင္း၏လိုလား ေတာင့္တခ်က္ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ႏိုင္ေရးတို႔ကို အေလးထားၿပီး တစိုက္ မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။


၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ ေစႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အရွိတရားႏွင့္ အတိတ္သမိုင္း အေတြ႕ အၾကံဳမ်ား အေပၚ အေျခခံလ်က္ ယခင္ကႏွင့္ မတူသည့္ မူမ်ားကုိ က်င့္သံုးကာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယေန႔အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ (၁၁)ဖဲြ႕လံုးႏွင့္ ထိေတြ႕ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းၿပီး အဖဲြ႕(၆)ဖဲြ႕ႏွင့္ အေျခခံ သေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ က်န္အဖဲြ႕ (၅)ဖဲြ႕ႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိရာ ျခံဳငံု သံုးသပ္ရပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ၿပီး အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


၆။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အျမင္ သေဘာထား မတူသည္ မ်ားကုိ ထားၿပီး အျမင္ သေဘာထား တူညီသည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး မူျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အားလံုး ပါဝင္ ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံသား မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ကမ္း ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။


၇။ ႏုိင္ငံ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ တို႔၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေစရန္ ရည္စူး၍ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျမႇင့္တင္မႈ မ်ားကိုလည္း တစိုက္ မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေဆာက္ အအုံ တစ္ခုလုံး ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ လာေစရန္ အတြက္ ေငြေၾကး မူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရး မူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ သင့္သည္မ်ားကို အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္၌ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္ လာႏုိင္ရန္ ေရခံ ေျမခံ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္း လာေရး ျပဳျပင္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္ ေခ်ာေမြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစေရး အတြက္လည္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။


၈။ ထု႔ိျပင္ ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ သမားမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟူသည့္ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး၌ လက္ေတြ႕ က်က် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္း က႑ (၈)ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၈၂ ခု တုိ႔၌ ေအာက္ေျခ အထိဆင္းၿပီး ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ လက္ေတြ႕ထိ ေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။


၉။ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ႏုိင္ေရး အတြက္လည္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကို အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျမႇင့္တင္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။


၁ဝ။ ထုိသို႔ ဘက္စုံ၊ ေထာင့္စုံ၊ က႑စုံတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ ေရးကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈမ်ား ပိုမုိ ျမင့္မား လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။


၁၁။ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးအတြက္ ဘက္စုံ၊ ေထာင့္စုံမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဥပေဒေပါင္း (၁၅)ခုကိုအသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း အပါအဝင္ အထက္၌ တင္ျပခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံ အားေပးမႈ ရရွိခဲ့သည့္ အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိပါသည္။


၁၂။ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၄ဝ)ေက်ာ္ ကင္းကြာခဲ့ရသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြေလ့လာ က်င့္သုံးခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ စြမ္းရည္ရွိရွိ ဦးေဆာင္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ပါဝင္ ပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္မူဝါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္းသာဂုဏ္ယူဖြယ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။


၁၃။ ထုိ႔အတူ ယခုစတင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ အစည္း အေဝးတြင္လည္း တန္ဖုိးရွိလွေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးမည့္ ဥပေဒေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ မူဝါဒဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရးရာကိစၥမ်ားကို ပုိမိုအေလးထား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။


၁၄။ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အနာဂတ္ဘဝ သာယာ လွပေစရန္အတြက္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားထြန္းကားသည့္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ ရွင္သန္ႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာအျဖစ္ ေပးပုိ႔အပ္ပါသည္။


(သိန္းစိန္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ


နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ The Washington Post သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားျခင္းႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ။ ခင္ဗ်ားကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာဟာ အင္မတန္အရိွန္ အဝါ ႀကီးတဲ့ သတင္းစာႀကီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေန နဲ႔ ျပည္ပ မီဒီယာနဲ႔ အခုလို လက္ခံ ေတြ႕ဆံုတာ ဒါပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးတုိ႔ပါ ပါဝင္ပါ တယ္။ ခင္ဗ်ားကို မီဒီယာသမား တစ္ေယာက္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္လာေရာက္ ေလ့လာတဲ့ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အခုလို လက္ခံေတြ႕ဆံုတာ ျဖစ္ပါ တယ္။


Washington Post။ ကြၽန္မ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အခါ ေမးခြန္းေတြကို မ်ားမ်ားေမးေလ့ရိွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သမၼတႀကီးမွ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပ င္ေျပာင္းလဲ ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ။ ေမးတဲ့ေမးခြန္း မ်ားအေပၚ ေျဖသြားပါ့မယ္။ ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု အေပၚမွာ မရွင္းလင္းတာ ရိွရင္လည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေမးလို႔ျပဳလို႔ ရပါ တယ္။


Washington Post။ ေမးခြန္းမ်ား စၿပီးေမးပါမယ္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္ဝင္တစား ရိွလာပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေဆြးေႏြးလာျခင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားနဲ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲျခင္းတုိ႔အေပၚမွာ ႏုိင္ငံ တကာက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာေတြက အရင္းခံတြန္းအားေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ သိလို ပါတယ္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ။ ယေန႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တြန္းအားေပးတာ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူလူ ထုရဲ႕ ဆႏၵေတြကုိ လိုက္ေလ်ာၿပီး ယခုလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အေန နဲ႔ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကို တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရိွေစခ်င္ တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါဟာ ယေန႔ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ဆႏၵပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အဲဒီဆႏၵေတြကို လိုက္ေလ်ာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အခုလို လုပ္ေဆာင္ေန တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ တုိင္းျပည္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အင္ အားစုေတြနဲ႔ သင့္ျမတ္အဆင္ေျပ ဖို႔အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရရိွခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကလည္းတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပိုၿပီးရိွသြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ရိွေစခ်င္ၾကပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းၿပီး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုလားခ်က္ဆႏၵအေပၚမွာ အေျခခံ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တြန္းအားေပးတာကေတာ့ ျပည္သူ လူထုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post။ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူ႕ဆႏၵေတြျဖစ္သလို တကယ္ တမ္းက်ေတာ့ သမၼတႀကီးကInitiative ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အေပၚ သမၼတ ႀကီးရဲ႕အျမင္ကို သိလိုပါ တယ္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ အနာဂတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားက ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ကမၻာ႔ႏုိင္ငံ အား လံုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။


Washington Post။ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္။ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကိုInitiative ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အနာဂတ္မွာ ဆက္လက္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာလားဆိုတာကို သိလိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေတြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဒီ့ထက္ ပိုမိုဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ ျပည့္ဝသည္အထိ ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post။ တိတိက်က် ေျပာဆုိရမယ္ဆုိရင္ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေပးခဲ့ပါ တယ္။အခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူဖို ႔ ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥမ်ား မွာ ဘာေတြ လုိအပ္မယ္လို႔ ျမင္ ပါသလဲ။ ေရွ႕ကုိ ဘာေတြ ဆက္ လုပ္သြားဖုိ႔ ရိွပါသလဲ။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ အေလးထားၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္ကို ေရြး ေကာက္ပဲြဝင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ ေတာ္ကလည္း သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ ေတြကို ျပဳျပင္ေပးခဲ့တာရိွပါတယ္။ သူမကိုယ္တုိင္လည္း NLDကို ပါတီ အျဖစ္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေ တာ့ မၾကာခင္မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈခံရရင္ လႊတ္ ေတာ္ထဲကုိ ေရာက္ လာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာရင္လည္း လႊတ္ေတာ္က ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကEthnic Groups လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမ သူတုိ႔နဲ႔ ယံုၾကည္မႈ အရင္ တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ မွာ သေဘာတူ ညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္ၿပီးေဆာင္ ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ လက္နက္ေတြ စြန္႔ၿပီး သူတုိ႔ဝင္ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ နက္ေတြနဲ႔ဝင္လာသည္ျဖစ္ေစ သူ တုိ႔ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပဖို႔၊ ေနေရးထုိင္ေရး အဆင္ေျပဖို႔၊ သူ တုိ႔ရဲ႕ ပညာေရး က်န္းမာေရးေတြ အဆင္ေျပဖို႔ အဓိကလိုအပ္ပါ တယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ ေရွ႕ဆက္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ ရိွပါတယ္။


Washington Post။ ကြၽန္မ သတင္းမွာ ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါတယ္။ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ဟာ ဘယ္အဖဲြ႕နဲ႔ ယူခဲ့တာပါလဲ။ ကရင္အဖဲြ႕နဲ႔ပါလား။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ လက္နက္ ကိုင္ထားတဲ့ Ethnic Groups က အားလံုး (၁၁) ဖဲြ႕ရိွပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕ ေတြနဲ႔ ပထမအဆင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ နားလည္မႈ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ ညိႇႏႈိင္းပါတယ္။ ၿပီးလို႔ ရိွရင္ အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားအဖဲြ႕ေတြ ခဲြေပးၿပီး ဒီအဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ေဆြး ေႏြးမႈေတြ လုပ္ပါတယ္။ အဖဲြ႕အား လံုးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႕ဆက္ ဆံမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီလို ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရိွေနတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ထဲကမွ တခ်ဳိ႕အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မၿပီးဆံုးေသးပါဘူး။ ေရွ႕ ကို ဆက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ေတြ ညိႇဖို႔ ရိွေနပါေသးတယ္။


Washington Post။သူတုိ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးယူတဲ့အခါ အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရၿပီးေတာ့မွ ဝင္ လာတာလား။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူညီ ခ်က္ ရယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွဖို႔အတြက္ လက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕အားလံုးဟာ ဥပေဒရဲ႕ ေအာက္ကို အားလံုးဝင္ေရာက္လာ ၾကၿပီ။ဥပေဒတစ္ခုတည္းရဲ႕ေအာက္ မွာ အားလံုး တန္းတူညီမွ် ေနထိုင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကဖို ႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအဆင့္ကိုေရာက္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ညိႇသြားရပါဦးမယ္။


Washington Post။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေအာင္ႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ Cabinet ရာထူးတစ္ေန ရာ ရာကို ေပးဖို႔မ်ား အစီအစဥ္ရိွပါ သလား။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ တစ္အခ်က္ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ သူလူထုရဲ႕ အေရြးခံရျခင္း၊ အေရြး မခံရျခင္းအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက အေရြးခံရၿပီဆုိ လို႔ ရိွရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္Cabinet Member အျဖစ္နဲ႔ အမည္စာ ရင္းတင္သြင္းဖို႔က လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး လုပ္ရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊြတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရိွမွ ဒီလို ခန္႔ အပ္လို႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု လက္ ရိွ Cabinet ဝန္ႀကီးအားလံုးဟာ လည္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ ခန္႔ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုCabinet ဝန္ႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္လိုပါသလား။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီၿပီး ခန္႔အပ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုရင္ Cabinet ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လက္ခံသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post။ ျမန္မာ-USႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။ ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ပါ သလဲ။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ အခု ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနပါၿပီ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆီ ကို လာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ အေမရိ ကန္ဆီးနိတ္က အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မက္ေကာနယ္နဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ မနက္က လက္ခံေတြ႕ ဆံုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က တစ္အခ်က္ ဘာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔သာမက ႏိုင္ငံအားလံုးနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရင္း ရင္းႏွီးႏွီး ရွိခ်င္ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔ သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိေသးပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ သံ အမတ္ႀကီးအဆင့္ တိုးျမႇင့္ၿပီး ဆက္ သြယ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵရွိပါ တယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္အပါအဝင္၊ EUအပါ အဝင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုငံအေပၚ စီးပြား ေရးအရ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈေတြလုပ္ ထားတာ အႏွစ္(၂ဝ) ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီစီးပြားေရးအရ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလို တဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒီဟာက ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတတစ္ေယာက္ထဲရဲ႕ ဆႏၵမဟုတ္ပါဘူး ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားအမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမ်ား အတြင္း သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ားႀကီး ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥကလင္ တန္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာရွိ ပါတယ္။ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေ ရးကို ပံုမွန္အေျခ အေနေရာက္ေအာင္လုပ္မယ္၊ ဒါ့ အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သံအမတ္ ႀကီးအဆင့္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္သြား မယ္ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ တယ္လို႔ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ဒီသတင္းကို သမၼတႀကီး မၾကားမိပါဘူး လား။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ၾကားမိပါ တယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဒီယေန႔ အထိေတာ့ ခန္႔အပ္ေပးတာ မရွိ ေသးပါဘူး။


Washington Post ။ ဟုတ္ပါ တယ္၊ ဝါရွင္တန္မွာ တခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္ မ်ားဟာ နည္းနည္းေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိ တတ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာမ က္ ေကာနယ္ထံကေန ၾကားသိၿပီးျဖစ္ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ သံုးခ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္အခ်က္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဆိုၿပီး သူတို႔ေျပာဆိုသံုးစြဲေ နတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔ကိစၥ။ ႏွစ္အခ်က္က ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမယ့္ကိစၥ။ သံုး အခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႕ေတြ ႏိုင္ငံေ ရးလုပ္ငန္း စဥ္မွာ ပါဝင္ဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ ဒီကိစၥသံုး ခုဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက လို လားေတာင္းဆိုေနတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ ပါ တယ္။ ယခု ဒီကိစၥသံုးခုစလံုးကို ကြၽန္ေတာ္ေဆာင္ ရြက္ေပးထား ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပိုင္းက ေတာ့ တာဝန္ေက်သြားပါၿပီ၊ အဲဒီ ေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံ အေမရိကန္ နဲ႔ EUတို႔ တာဝန္ေက်ဖို႔အပိုင္းပဲ က်န္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီကိစၥသံုး ရပ္ကလည္း ဘယ္သူဘယ္ဝါရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္၊အက်ပ္ကိုင္ ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္မွ် မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအရ လုပ္သင့္ လုပ္ ထိုက္တဲ့ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီ သံုးခုလံုး ကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ဖိအားေပးမႈ ေၾကာင့္လုပ္တာလား။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ဖိအားေပးမႈ ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စနစ္ အရကို ဒါေတြဟာ လုပ္ကိုလုပ္ေပး ရမယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ဒီလိုမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္လာရတာဟာ ပိတ္ဆို႔ မႈေၾကာင့္ လုပ္လာရတာလား၊ အ ေမရိကန္ကထင္ေနတာကSanction ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ ထိ ေရာက္မႈရွိေနတယ္လို႔ ထင္ေနပါ တယ္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။Sanction ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထိေရာက္မႈရွိ/ မရွိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ဒီSanction ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ တဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရက ျပဳတ္ သြား တာမဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ အစိုးရက အခုလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေအာင္

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၿပီး တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အစိုးရအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထု ကေတာ့ ဒုကၡေရာက္ပါ တယ္။ ျပည္ သူကေတာ့ အထိနာတယ္။ ျပည္ သူေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ေစပါ တယ္။


Washington Post။ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ သမၼတႀကီးက ခုနက ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ ငံေရးလမ္းစဥ္ခုနစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေနတာပါလား။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ မွန္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရဟာ ျပဳတ္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ Sanction ေၾကာင့္ ျပဳတ္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမို ကေရစီအသြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေပးဖို႔ အတြက္ မူလကတည္းက ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့ အတိုင္းဒီလမ္းစဥ္ခုနစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္စီ တစ္ဆင့္ စီ အေကာင္အထည္ေ ဖာ္ၿပီး ေနာက္ ဆုံးမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံး တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ဒီလမ္းစဥ္ ခုနစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ လမ္းခင္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါသလား။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ မွန္ပါတယ္။


Washington Post ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ျပင္ပလူေတြက သိပ္ၿပီး မသိၾကပါဘူး။ ကြၽန္မ ဆီနိတ္တာ မက္ေကာနယ္နဲ႔ ညစာစားေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားစြာ အတြင္းကပင္ စီစဥ္ခဲ့တဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းနားလည္ခဲ့ရပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ကို ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ျဖစ္သလို ေျပာင္း လဲလိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ကမၻာမွာ ဒုကၡေရာက္ေ နတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ရွိပါတယ္။ ေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားလည္း သိပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကိုအခ်ိန္တိုအတြင္း အတင္းေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပ်က္မေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က (7)Step ကို ခ်ၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ခ်င္း အခ်ိန္ ယူၿပီး ေျပာင္းလာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရ စီစနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ အစိုးရျဖစ္ လာၿပီမဟုတ္ပါလား။


Washington Post ။ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္အတြက္ လ်ာထားတယ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြမွာ တပ္ မေတာ္ဘက္ကလည္း ပါဝင္ေနတာ မ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းက ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အ ေပၚ အာဏာသက္ေရာက္ တဲ့ အစိုး ရျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ တပ္မ ေတာ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ ဘာမွဝင္စြက္ဖက္တာ မရွိပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ခင္ဗ်ားျမင္ ေတြ႕တဲ့အတိုင္း တပ္မေတာ္အင္အား က ေလးပုံတစ္ပုံပါပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးဟာ တပ္ မေတာ္ကို ပစ္ပယ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ တိုင္းျပည္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္ကလည္း အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုကေန ဝင္ၿပီးေတာ့ ကူညီေပး တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ဝင္အုပ္ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။


Washington Post ။ တပ္မ ေတာ္က ပါဝင္ရမယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ မတို႔နားလည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူရဲ႕အာဏာက လႊမ္းမိုးရမယ္ ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အာဏာဟာ ဘယ္ အရာေပၚမွာမဆို လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈရွိရပါ မယ္။ ကြၽန္မတို႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာလည္း သမၼတႀကီးရဲ႕ အာဏာ ဟာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ထက္ ပိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Constitution ကို ခင္ဗ်ားနည္းနည္းျပန္ၿပီး ေလ့လာ ေပးပါ။ Constitution အရ တပ္ မေတာ္မွာ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတကေန ခန္႔အပ္တာျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ေနာက္ တစ္ခုကDPRKနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတေလာက ရီပတ္ ဘလီကင္ပါတီရဲ႕ ဆီးနိတ္တာ ဘလ်ဴကာကDPRK ႏိုင္ငံရဲ႕အေထာက္ အ ပံ့နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔DPRK တို႔ တပ္ မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔မ်ား ရွိ လာႏိုင္မလားဆိုတာ သိလိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံတ မန္ဆက္ဆံေရးရွိပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံနဲ႔ သာမန္သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွအပ အျခားႏ်ဴကလီးယားကိစၥ၊ လူအမ်ားႀကီးေသေစႏိုင္တဲ့ လက္နက္ခဲ ယမ္းကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္ဆံတာမရွိပါဘူး။ ဒါေတြကကြၽန္ ေတာ္တို႔အေပၚမွာ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစ ၥေတြပဲျ ဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မျပန္႔ပြားေရး ဘက္က အၿမဲ တမ္းရပ္တည္ေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုကUN ကေန ခ်မွတ္ထားတဲ႔Resolutionနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက် စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒီႏ်ဴကလီးယားကိစၥ၊ လက္နက္ခဲ ယမ္းကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အဆက္အဆံမရွိပါဘူး။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအ ညီ ေပးႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္တို႔ဘာတို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ တဲ့အထိ ေငြေၾကးျပည့္စုံ တဲ့ႏိုင္ငံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ အေျခအျမစ္မရွိ တဲ့စြပ္စြဲခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ ဒါဆို ရင္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကIAEA စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ လာေရာက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳသြားမွာပါလား။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ပထမအဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔IAEA ရဲ႕ Additional Protocol ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အခု စဥ္းစားေန တဲ့ကိစၥ ပါပဲ။ ဒီဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔လႊတ္ ေတာ္တို႔ဘာတို႔ကိုတင္ရမယ္။ လႊတ္ ေတာ္ကိုတင္ၿပီးေတာ့ ဒီIAEA ရဲ႕ Addtional Protocol ကို လက္ မွတ္ထိုးၿပီးမွသာ လွ်င္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီ Protocol ကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဆင့္ကို မေရာက္ေသးပါဘူး။


Washington Post ။ သမၼတ ႀကီးအေနနဲ႔ အေမရိကန္စာဖတ္သူ မ်ားကို သိရွိေစလိုတဲ့အခ်က္မ်ားရွိ ရင္ ေျပာၾကားေပးပါ။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ သိရွိေစခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ အခု ကြၽန္ ေတာ္တို႔ လက္ရွိအစိုးရသစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သုံးဖို႔အတြက္ ျပည္သူလူ ထုကေနၿပီးေတာ့ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ လမ္း ေၾကာင္းေပၚကိုလည္းကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရ စီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ ကိုပဲ ဆက္ၿပီးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ကို ျပန္လွည့္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအသစ္က သက္တမ္းအား ျဖင့္ (၉)လေလာက္ပဲရွိပါေသး တယ္။ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကဳံ အင္မတန္မွ ႏုနယ္ပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထ အင္မတန္ မွ အားနည္းပါေသး တယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို က်င့္သုံးလာတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ ေတာ့ တန္းတူရည္တူ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အ တြက္ အခ်က္ (၂) ခ်က္ လိုပါတယ္။ တစ္ခ်က္ကေတာ့ တိုင္း ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ ထိေတြ႕တာ အပါအဝင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ Ethnic Groups ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး ဖို႔အတြက္ တိုင္းျပည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာၿပီး ျပည္သူေတြဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရမယ္၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဝတ္ႏိုင္၊ စားႏုိင္မယ္၊ ေနႏို င္မယ္ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းေတြ အင္မတန္ နည္းပါးပါတယ္။ နည္း ပါးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သူမ်ားတိုင္း ျပည္ေတြမွာ သြားၿပီးအလုပ္ေနရတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား (၃) သန္း ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္း မွာလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းဟာ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနပါ တယ္။ ဒါေတြဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)ေက်ာ္ေ လာက္စီးပြားေရးအရ ပိတ္ ပင္တားဆီးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ပင္တားဆီးထားျခင္းဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္း ေတြ ဆုံး႐ႈံးၿပီး တိုင္းျပည္ဆင္းရဲ တာ၊ ေနာက္တစ္ခါ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ေပါလာတာဒါပဲျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆက္ၿပီး က်င့္ သုံးေစခ်င္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီဆက္ ၿပီး ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္တယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔တား ဆီးမႈေတြ ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ခင္ဗ်ား တို႔ ဝုိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါ တယ္။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္လို အင္မတန္ အရွိန္အဝါႀကီးတဲ့ သတင္းစာႀကီးက ေန ဝုိင္းၿပီးေျပာၾကားေပးသင့္ပါ တယ္။


Washington Post ။ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္တာ မစ္မက္ေကာနယ္ ကိုယ္တိုင္ကSanction မွာ Active ျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါ တယ္။ ၄င္းပင္လွ်င္ သမၼတႀကီး ဘက္ ကို ပါေနၿပီဆိုတာ သိရွိရပါ တယ္။ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံကို Privatize လုပ္ပစ္မွာလား။ ဒါမွမဟုတForeign Investmentေတြ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုလာဖို႔ ဖိတ္ေခၚမွာလားဆို တာ သိလိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ။ မွန္ပါတယ္။Foreign Investment ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္း Welcome လုပ္ထားပါတယ္။ သူတို႔ ေတြလာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ ရ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေတြကို အခက္ အခဲမရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအဖြဲ႕ေတြလာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ဆိုတာSanction ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမွ ဒီအဖြဲ႕ေ တြက ယုံ ယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။


Washington Post ။ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လည္း ေမးျမန္းလာပါလိမ့္မယ္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ။ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေနပါတယ္။ နယ္စပ္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းေတြကလည္း အခုဆိုရင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ အဓိကအခက္အခဲ ကSanctionပိတ္ထားတဲ့အခက္ အခဲေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။


Washington Post ။ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ (၉) လအတြင္းမွာ ကိစၥရပ္ မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္ လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေစဖို႔ ဘလို ေဆာင္ရြက္သြားပါမလဲ။ အထူးသ ျဖင့္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ မီဒီယာဥပေဒ၊ ေနာက္ၿပီးပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝမႈကို ခြင့္ျပဳလာမွာလား သိလိုပါ တယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ မိသားစုဟာ ဝါရွင္တန္ ပို႔စ္ကို ပိုင္ဆိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သိလိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ မီဒီယာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္း အခုေတြ႕မွာပါ။ အရင္အစိုးရေတြ လက္ထက္နဲ႔ မတူပါဘူး။ အခု ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေ ရးေနၾကတာပါပဲ။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ ေတာ္ ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီ အေတြ႕အႀကဳံ နည္းေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီဒီယာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္ ကလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ဖို႔၊ တစ္ဖက္ကလည္း လြတ္ လပ္မႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ၊ လြတ္လပ္ မႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရား ယွဥ္တြဲက်င့္ သုံးၿပီး စည္းကမ္းရွိဖို႔နဲ႔ တာဝန္ယူမႈ ရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။လြတ္ လပ္မႈနဲ႔အတူ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံ မႈလည္း လိုအပ္ပါတယ္။


Washington Post ။ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကေနၿပီးေတာ့ ဆင္ဆာ ကို ဖယ္ရွားေပးပါမည္လား။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ လြတ္လပ္မႈေတြ ေပးထားပါတယ္။ ဥပေဒထုတ္ျပန္ဖို႔ ရွိပါတယ္။By Lally Weymouth, Published: January 20
NAYPYIDAW, Burma

Since Thein Sein took office as Burma's president nine months ago, the country's famous opposition leader, Aung San Suu Kyi, has been freed from house arrest, political prisoners have been released and the United States has normalized bilateral relations with Burma, also known as Myanmar. This week, Sein granted The Post's Lally Weymouth his first interview with a foreign journalist. Excerpts:


President Sein: I would like to welcome you to our capital and I know The Washington Post is a renowned newspaper in America. This is the first time to meet with the foreign media. This is our foreign minister, our minister of information and our minister of labor.

Q: The West has been watching the changes you have brought about in your country — the freeing of political prisoners, enabling Aung San Suu Kyi's party to run in the upcoming April election and the cease-fires you've declared with some of the ethnic groups. You have made extraordinary changes in a short time. What motivated you to want to change your country and to start this reform process?

A: With regard to the reform process we are undertaking in our country, there is a lot of encouragement from our people. The reform measures are being undertaken based on the wishes of the people [who want] to see our country have peace and stability as well as economic development. To have internal peace and stability and economic development, it is important to have good relations with the political parties that we have in our country. That is why we have had engagement with Daw Aung San Suu Kyi. In my meeting with Daw Aung Sang Suu Kyi, we were able to reach an understanding between the two of us.

People would like to see peace and stability and that is why we have had engagement with the ethnic armed groups. That's why our reform process is based on the wishes and the will of the people.

The people could not had this reform process without your leading it. You decided to release the political prisoners, you met Aung San Suu Kyi. . . . What is next? Will you continue with this pace of reforms?

With regards to our future perspectives, we'd like to see transparency. I hope that we can and will be able to maintain friendly relations with countries of the world.

Can you share with us what is next in the reform process? What your vision is?

I believe that you need to know our aims, and they are to have peace and stability and economic development in our country. For the future, we need to continue to take necessary actions to achieve these goals.

You have normalized relations with the U.S., you have released political prisoners and achieved cease-fires with some of the ethnic groups. Do you have a definite next step?

The parliament also made amendments to the election commission law so that Aung San Suu Kyi can contest the upcoming by election [April 1]. Now, The National League for Democracy — her party, the NLD — has registered as a political party, and Aung San Suu Kyi will be contesting the upcoming by-election. If the people vote for her, she will be elected and become a member of parliament. I am sure that the parliament will warmly welcome her. This is our plan.


Another thing I would like to shed some light on is the ethnic armed groups we have in our country. First of all, we need to build confidence between the two sides. We have reached agreements on certain things. This requires the two sides to sign an agreement and return to the legal fold without carrying arms.

You made a cease-fire with the Karen group.


There are a total of 11 armed groups in our country. We have engagement with all the armed groups. We also have agreements with some of the ethnic armed groups. But this is not over yet. We are continuing negotiations.

What did you mean when you said they should return to the legal fold? Is that after reaching an agreement with the government?

This is based on the agreement between the two sides. Soon we will try to achieve an eternal peace in the country. However, this will require time.

If she does well in the upcoming election, would you think of giving Aung San Suu Kyi a cabinet post?

It depends on the elections and if she was voted for by the people or not. Once she has been elected, she will become a member of parliament. All of the cabinet ministers that we have now are appointed based on the agreement given by the parliament.

Would you like to see her become a cabinet minister?

If one has been appointed or agreed on by the parliament, we will have to accept that she becomes a cabinet member.

What is your vision for U.S.-Myanmar relations in the future? What are your hopes for that relationship and how would you like to see it evolve?

With regard to U.S.-Myanmar relations, I would like to make three points. First, we already have engagement with the United States. Secretary of State [Hillary] Clinton visited our country and just today we were visited by Senator Mitch McConnell. The second point is that we are not represented by [diplomats at the] ambassadorial level. We hope the representation can be upgraded. The third point I would like to make is that the U.S. and the E.U. have had economic sanctions on our country. It has been [for] nearly 20 years now. I would like to see them ease . . . and eventually get rid of the sanctions. . . .

Secretary Clinton announced last week that relations would be normalized and that the U.S. and Myanmar will exchange ambassadors.

Yes, I have heard that news also. Until today it has not been announced that there has been an appointment of an ambassador.

There are three requirements that Western countries would like to see us do. First is the release of political prisoners. Second is to hold the [parliamentary] election. Thirdly, to have Aung San Suu Kyi and others participate in our political process. I believe we have accomplished these steps already. What is needed from the Western countries is for them to do their part. In taking actions with regard to the three points I have mentioned, we have done it not because others were putting pressures on our country. We did it because we felt it was necessary to do for our country.

It was not [Your reforms were not motivated by] because of the pressure from the sanctions? Didn't sanctions work?


Sanctions were aimed at harming our government but, actually, they harmed the interest of our people. Nor did they affect the previous government, which actually laid down the procedures so they could hand over a democratic system for our country.

You are speaking about the seven-step program outlined in 2004?


The previous government laid down the seven-step program so they could implement a democratic system in our country. They have taken the necessary measures step by step.

They laid out the program so they could implement democracy?

Yes, it's true.

People are wondering, why are you reforming now. Your answer is that this was planned a long time ago and it has been moving along in stages?

When a system needs to be changed, it cannot be done overnight. Some countries that have tried to change overnight have deteriorated. That is why we laid down the seven-step road map and have taken step-by-step measures. You can see we are a democratically elected government.

But 25 percent of the government is reserved for the military, and most of the members of the government, including yourself, are former members of the military. Democracy to us means a civilian government that has power over the military.

The military is no longer involved in the executive body. Even if you look at our parliament, one-fourth is reserved for the military. We cannot leave the military behind because we require the military's participation in our country's development.

Posted by SLIP at 9:04 AM 0 comments  

Labels:
--
ေနာက္ထပ္ သတင္းမ်ားအတြက္ : http://groups.google.com/group/mayanmardailymail/subscribe


With Best Regards,

မီးျပတုိက္
http://www.mee-pya-tite.com/


Facebook စာမ်က္ႏွာ
https://www.facebook.com/pages/%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9/124452107639442


Simple Views On My Land
http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/


Myanmar Social Network
http://myanmar-social-network.socialgo.com/


ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမွတ္စု
http://mee-pya-tite.blogspot.com/


ၿဂိဳဟ္တုစနစ္မ်ားႏွင့္ ပဲထိန္းနည္းပညာမ်ား
http://mdsng.blogspot.com/
 

ေန႔စဥ္ ျမန္မာအီးေမးမ်ား
http://myanmardailymail.blogspot.com/

 
ျမန္မာ Blog မ်ားအားလံုး
http://allmyanmarblogs.blogspot.com/


မိန္႔ခြန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ျပန္တမ္းမ်ား
 

နားဆင္စရာ
http://myl6.blogspot.com/


ဖတ္စရာ
http://7comrades.blogspot.com/


MIET တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား Forum
http://mietforum.ning.com/


ေန႔စဥ္ ျမန္မာ အီးေမးမ်ား အဖြဲ႔သို႔ဝင္ရန္ mayanmardailymail@googlegroups.com ကို အီးေမးပို႔ပါ၊ ျပန္ထြက္ရန္ mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို႔ အီးေမးပို႔ပါ။
http://groups.google.com/group/mayanmardailymail  သို႔ တုိက္ရိုက္ဝင္ဖတ္နုိင္ၿပီး ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ တုိင္ၾကားရန္  admin@mee-pya-tite.comforall85ster@gmail.com ႏွင့္ simpleviews2010@googlemail.com မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။"ခင္ၫြန္႔ကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ရင္ သိန္းစိန္နဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာမရိွ " ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုေပးထားတဲ့ ဇတ္ကားမ်ား စင္ကာပူတြင္ျပသခြင့္မရ ၊ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ သတင္းစာရွင္းလ 1. "ခင္ၫြန္႔ကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ရင္ သိန္းစိန္နဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာမရိွ " ၊
 2.  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုေပးထားတဲ့ ဇတ္ကားမ်ား စင္ကာပူတြင္ျပသခြင့္မရ ၊
 3. NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ  ၊
 4. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေက်နပ္စရာ တကြက္မွ မရွိ ၊
 5. အျမင္မွန္ရလာတဲ့ SNLD ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္မည္ ၊
 6. ဖုန္းႏွစ္လံုးနဲ႔ ဥတစ္လံုး ( အေရးၾကီးပါတယ္ ) ၊
 7. အရက္ အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ေဘးမကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဆက္ႏႊယ္ ၊
 8. အမ်ဳိးသားေတြ စားသင့္ေသာ အစားအေသာက္ ၁၀ မ်ဳိး ၊
 9. အမ်ားဆံုးျပႆနာေပးတဲ႔ အူအတက္ ၊
 10.  ဘယ္သတၱဝါေတြရက္ဘယ္ေလာက္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ၾကလဲ ၊
 11.  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းစဥ္ "

"ခင္ၫြန္႔ကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ရင္ သိန္းစိန္နဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာမရိွ "

( ေဆာင္းပါးရွင္ ျမန္မာသ့ေတာ္ဆင့္ရဲ႕ စဥ္းစားဘြယ္ အျငင္းပြားဘြယ္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္ ၊ စဥ္းစားၾကဘို႔ အျငင္းပြားၾကဘို႔နဲ႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းခင္ညႊန္႔ ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိပ္းတာကို ခံရတဲ့ အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပါပါတယ္ ၊ အရွိန္ရေနတဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္သြားရဘူးပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ သူ႕ကိုခြင့္လႊတ္တဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါပါတယ္ ဘာလို႕ခြင့္လႊတ္လဲေမးရင္ ( ၁ ) က ျပန္မစခ်င္ေတာ့လို႕ပါ ....ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား )

ဝင္စတန္ ခ်ာခ်ီဟာ သူရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အတြဲေပါင္း မ်ားစြာရိွတဲ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး (Second World War) လို သမိုင္းက်မ္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အေရးႀကီးပံုခ်င္း အတူူတူပဲ ျဖစ္ေပမဲ့ အရြယ္ အစားအစား လက္၀ါးသာသာ ေလာက္သာရိွတဲ့ စာအုပ္(က်မ္း) ကေလး တစ္အုပ္ကိုလဲ ေရးခဲ့ ဘူးတယ္။ စာအုပ္နာမည္က Great Contemporaries (pub. 1947) တဲ့။
 
စာအုပ္ထဲမွာ တျခားေခတ္ၿပိဳင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အတူူတူ ဟစ္တလာ၊ စတာလင္နဲ႔ ထေရာ့စကီးတို႔ အေၾကာင္းေတြလဲ ပါတယ္။ စာအုပ္ရဲ့ နိဒါန္းမွာေတာ့ ေရးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သူက ေ၀့လည္ေၾကာင္ပါတ္ လုပ္မထားဘဲ ေျပာင္ပဲ ေျပာထားပါတယ္။ အာဏာရွင္ စံနစ္ (ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ)နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရမဲ့ ေနာက္ဆံုးပိတ္ တိုက္ပြဲႀကီး အေၾကာင္းပါ။ "ႀကိဳတင္ မွာထားခ်င္တာ ကေတာ့ ႀကိဳတင္လက္နက္ တပ္ဆင္ထားၾက" (To be forewarned is to be forearmed) လို႔ အတိအလင္း ေျပာထားပါတယ္။
 
ဒီစာအုပ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ခ်ာခ်ီဟာ သူနဲ ့ေခတ္ၿပိဳင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို (ဗကပေလသံနဲ ့ဆိုရရင္) ရန္/ငါစည္းျခား သတ္မွတ္ ျပခဲ့ယံုသာမက သူတို႔ျပဳမူခဲ့ပံုေတြကို သမိုင္းအျမင္နဲ႔လဲ ၾကည့္ျမင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ပါ။ ဥပမာ စတာလင္ ကြယ္လြန္ (၁၉၅၃) ေတာ့စတာလင္ကို သူ(ခ်ာခ်ီ)က "ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ (ကမၻာႀကီး သံမဏိနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ေခတ္ကို ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ) သစ္သားထြန္တံုး ထြန္တံကိုပဲ သံုးေနရေသးတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ေပမဲ့ သူေသသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ႔တိုင္းျပည္ကို ညဴကလီးယား လက္နက္ပိုင္ရွင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့တယ္။" (He was born into a country that still used wooden ploughshares. When he died he left his country a nuclear power.) လို ့အကဲျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ရန္သူျဖစ္ေပမဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ေကာင္းစားေရး ကိုယ္လုပ္ သြားၾကတာခ်င္းကေတာ့ အတူတူဘဲ ျဖစ္လို႔ လူအရေတာ့ ေလးစား ျပတာကို ေတြ ့ရတယ္။
 
စစ္ႀကီးအၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ သူေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္း ေတြထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ပါရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူဟာ ဒီမိုကေရစီကို ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး ကာကြယ္တဲ့ ခုခံစစ္ႀကီးကို ႀကီးမႈးခဲ့ေပမဲ့ "စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီဟာ အျပစ္ အနာအဆာ မကင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ဗလပြနဲ႔ စံနစ္တစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့လဲ ကမၻာႀကီးအတြက္ လက္ေတြ႕မွာ ပိုေကာင္းတဲ့ ၀ါဒစံနစ္ ဆိုတာလဲ မရိွေသးပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒါကိုဘဲ ဖက္တြယ္ ေနရပါတယ္" လို႔ ၀န္ခံ မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ဘူးပါတယ္။
 
တဘက္မွာေတာ့ မဟာ့မဟာ အင္ပါယာ၀ါဒီ (Arch Imperialist) ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်ာခ်ီဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဂႏၶီတို႔ကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့တာေတြလဲ ရိွသေပါ့။ သူကဂ်ပန္နဲ႔ ေပါင္းခဲ့တဲ့ ေအာင္ဆန္းကို သစၥာေဖါက္လို႔ အတိအလင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာကို လူပုံအလယ္မွာ အရွက္ရေစတဲ့ ဂႏၶီႀကီးကိုလဲ လံကြတ္တီ၀တ္ ဖကီးႀကီး (half naked fakir) လို႔ နစ္နစ္နာနာ ေခၚခဲ့တယ္။ ဂ်ာမဏီ အထိသြားၿပီး ဟစ္တလာနဲ႔ မဟာမိတ္ျပဳကာ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ၿပီး အဂၤလိပ္ကို လက္နက္နဲ႔ ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ဆူဘတ္စ္ခ်ႏၵရာဘို႔စ္ ကေတာ့ သူ႔ဖာသာသူ ေစာေစာစီးစီး ေလယဥ္ ပ်က္က်ၿပီး ေသသြားလို႕ ခ်ာခ်ီ အျပစ္တင္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ (ဘိုစ္နဲ႔ လမ္းစဥ္ခ်င္း မတူဘဲ - အိႏိၵယမွာ သာမက ကမာၻမွာပါ အဓိကရ အၾကမ္းမဖက္ လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ဂႏၶီခမ်ာ -ခ်ာခ်ီနဲ႕ ၿဗိတိသ်ွ အင္ပါယာႀကီးရဲ့ ၾသဇာ အရိွန္အ၀ါကို မဆန္႔က်င္ ရဲၾကလို႔ ႏိုဗဲလ္ဆု ေကာ္မတီက သူ႕ကို ဆုမေပးရဲလို႔ -ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုႀကီးကို ရမသြားရွာဘူး။
 
ခ်ာခ်ီနဲ ့အလားတူ ပုဂၢိဳလ္ေတြေၾကာင့္ 'သမိုင္းဆိုတာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲမွာ ႏိုင္တဲ့ဘက္က ေရးတဲ့အတိုင္း' (History is written by the winner of the last war.) ဖတ္ရတာမ်ိဳးပဲလို႔ အေငၚတူး စကားမ်ိဳးေတြ ေပၚလာတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ာခ်ီနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ တျခား ေျပာခ်င္တာေတြ ရိွေသးေပမဲ့ ဒီေနရာမွာေတာ့ သူနဲ႕ ေခတ္ၿပိဳင္ ရာဇ၀င္ေျမာက္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ (historical figures) ေတြအေပၚ အၿပီးသပ္ တန္ဘိုးျဖတ္ (Final assessment)ရာမွာ သူအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေပတံ (measures) ေတြက ဘာေတြလဲ ဆိုတာကိုသာ ေလ့လာစူးစမ္း တင္ျပ လိုရင္းပါ။

ဘာဘဲေျပာေျပာ အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ စတာလင္အေပၚ ခ်ာခ်ီရဲ့ အၿပီးသတ္ မွတ္ခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ သူဟာ (ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ အျမင္အရ) "လူၾကမ္းေတြ တိုင္းျပည္ခ်စ္နည္း" ကို လက္မခံေပမဲ့ သူတို႔ရဲ့ တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့ လူၾကမ္းေတြရဲ့ (လူသား မဆန္တဲ့) တိုင္းျပည္ ခ်စ္နည္းေတြကို သူတို႔ရဲ့ တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္ကို ၾကည့္ၿပီး ခြင့္လႊတ္ထိုက္/ မလႊတ္ထိုက္ ဆိုတာကလဲ စူးစမ္းဆင္ခ်င္ ၾကည့္စရာပါ။ "နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာင္းရင္ အားလံုး ေကာင္းတယ္" (All is well that ends well) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ရိွတ္စပီးယားက ျပဇာတ္တပုဒ္ ေရးဘူးတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ ေထာင္ခါပြဲႀကီးမွာ အမ်ားက လြတ္ေစခ်င္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ အတူတူ အမ်ားက မလြတ္ေစခ်င္တဲ့ သူတစ္ခ်ိဳ႕လဲ ပါလာတယ္။ အဓိက လူကေတာ့ တခ်ိန္က အေနာက္တိုင္း စာနယ္ဇင္းေတြက ဒုစရိုက္ မင္းသား  (Prince of evil) လို႔ နာမည္ေပး ခံရဘူးတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႕ပါ။
 
[ခင္ညြန္႕လို႔ေခၚတာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆိုရင္ေတာ့ ရင့္သီးတယ္ ထင္ၾကမွာပဲ။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္ရဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ စတိုင္ျဖစ္လို႔ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ လူေတြကို ဦး/ေဒၚ တပ္ေခၚၿပီး စာစီရတာက ရွည္လြန္းတယ္။ စာထဲမွာ တစ္ႀကိမ္မက အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္စီဘို႔ လိုတဲ့ နာမည္ေတြ ျဖစ္ေနယင္ အလြန္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး လက္ေညာင္းတယ္။ လူေတြကို မေလးစားလို႔ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စာမွာပါတဲ့ သူတိုင္းကို တေျပးညီ နာမည္ရင္း အတိုင္း အတိအက် သံုးစြဲတာပါ။ ဒါေတာင္ နဂို အမည္ရင္းကိုက ရွည္ေနတဲ့ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႕လို၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔လို နာမည္ေတြက်ရင္ မလႊဲမေရွာင္သာ အျပည့္အစံု ေရးေန ရတာပါဘဲ။ ပရိသတ္ အသီးသီးက ေခၚေနၾကသလိုသာ "ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္" တို႔ "ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္" တို႔ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေရးေနရယင္ ခရီးတြင္မွာ မဟုတ္သလို၊ ေရးရသူ မဆိုထားနဲ႔ ဖတ္ရသူ အတြက္ေတာင္ အေတာ္ရွည္ၿပီး ၀ါက်မွာ ေနရာ ယူလြန္းတယ္။ က်ေနာ့္ ပုဂၢလိက အျမင္မွာ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ မဆန္ဘူး၊ ပရိုဖက္ရွင္နယ္ မျဖစ္ဘူး။ ျပည္ပက ေရးသူမို ့တတ္ႏိုင္လုိ ့ ေရးတာဘဲလို႔ ဆိုရင္လဲ ဟုတ္ပါတယ္။ ၀န္ခံပါတယ္။]
 
လူတစ္ေယာက္ကို သူမေသခင္ အၿပီးသတ္ သေဘာမ်ိဳး အကဲျဖတ္တာ မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လဲ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေန ၾကတာပါဘဲ။ သတင္း နည္းပညာေတြ အဆမတန္ ထြန္းကား လာယံုမက လူတိုင္း လက္လွမ္း မွီလာတဲ့ ကေန႔ေခတ္ မွာေတာ့ တကမၻာလံုးမွာ လူတိုင္းက လူတိုင္းအေပၚ တရားသူႀကီး ျပန္လုပ္တဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္ၿပီလို႔ေတာင္ ေျပာရမလားဘဲ။
 
က်ေနာ္တို႔ ဗမာေတြကလဲ အရာရာကို အလ်င္စလို မွတ္ခ်က္ ေပးတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး စရိုက္ (racial character) ရိွလို ့ "မၿပီးခင္ ဗမာ မျမင္ေစနဲ ့" လို႔ေတာင္ တျခား တိုင္းရင္းသားေတြက ေျပာစမွတ္ ျပဳရသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
 
ဒီ ၂ ခ်က္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ပါးစပ္ပိတ္ ခံထားရၿပီး အခုဖြင့္ေပး လိုက္ေတာ့မွ ေျပာရဲဆိုရဲ ျဖစ္လာၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနျပန္တဲ့ အတြက္ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ - သခင္စိုး မွတ္ခ်က္ ေပးဘူးသလို "အရူးေထာင္ ဖြင့္ပြဲႀကီး" တစ္ခုဟာ တားမရ ဆီးမရ ကန္ေဘာင္ က်ိဳးၾကလာေန ေတာ့ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီ အရူးေထာင္ ဖြင့္ပြဲႀကီးလို ့ပဲ ဆိုၾကပါစို ့။
 
ခင္ညြန္႔ကို လႊတ္ေပး လိုက္တာကို မေက်နပ္တဲ့ ေလသံနဲ႔ မွတ္ခ်က္ ျပဳသူေတြ Facebook မွာ ေထာင္ဂဏန္း နီးပါးရိွ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ခင္ညြန္႕ အာဏာရိွစဥ္ ကာလမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း လိုက္မိခဲ့သူေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ဘက္ေပါင္းစံုက နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ႏိွပ္ကြပ္မႈ ဒဏ္ကို ရက္ရက္ စက္စက္ ခံခဲ့ၾကရတဲ့ အတြက္ သူ႕ရာထူးက်ၿပီး တလွည့္တျပန္ ေထာင္နန္းစံ ရတဲ့အခါမွာ အလြန္ အင္မတန္ ေက်နပ္အားရ ခဲ့ၾကသလို အခု ျပန္လြတ္ လာေတာ့လဲ ၀မ္းမသာႏိုင္ ျဖစ္ၾကရ ျပန္တယ္။ လူ ့သဘာ၀ပါ။ အျပစ္ ဆိုစရာမရိွ။ ေ၀ဘန္ ေစာေၾကာစရာလဲ မလိုပါ။
 
သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တန္ယင္ ေမ့ေပ်ာက္သြားရမဲ့ သာမန္ လူ႕သဘာ၀ ခံစားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ တရပ္ ဖန္တီး လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သတိထား ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ လက္ရိွ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ ေရြ႕ေနျခင္းကို အႏၱရာယ္ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ သမိုင္း လက္ေတြ ့အရ ဒီလို ေျပာႏိုင္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ အႏိုင္ရပါတီက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက Nuremberg ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈံး ကေလး တစ္ခုေၾကာင့္ အာဏာလက္ရိွ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို စိတ္ေျပာင္းေအာင္ လုပ္လိုက္သလို ျဖစ္ၿပီး သေဘာထားေတြ တင္းမာ ကုန္ၾကရာက ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားခဲ့ဘူးတယ္။ အခုတစ္ခါ ၁၉၉၀ တံုးကလို တာ၀န္မဲ့ ေလသံမ်ိဳးေတြ ၾကားလာရျပန္ေတာ့ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဥပေဒထဲမွာ တရား၀င္ အာဏာ သိမ္းခြင့္ ထည့္ေရးထားတဲ့ အထိ တဘက္က အဆံုးစြန္ အတြက္ပါ အသင့္ျပင္ထား (Prepared for the worst) တာနဲ႔ ဆက္စပ္ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ပါဘူးလို႔ ဘယ္သူက ေျပာေနပါေစ အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္လာရင္ ဘယ္သူမွ အာမမခံႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ဆိုတာ တြက္ဆ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
 
ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ေတြမွာ ယခင္ အာဏာရိွစဥ္က လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ စြပ္စြဲ ခံၾကရသူေတြကို လိုက္လံ ရွာေဖြပီး အေရးယူ အပစ္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး (Politics of Retribution) ဟာ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ေခတ္စားေလ့ ရိွပါတယ္။ တည္ဆဲ ကမၻာႀကီး (existing world system)ကလဲ ဒါကို အားေပးပါတယ္။ သက္ေသ ကေတာ့ The Hague က အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း တရားရံုး (International Criminal Court - ICC) ပါဘဲ။ ဒီရံုးရဲ့ တရား၀င္မႈ (legitimacy) ကို ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္မခံၾကဘူး။ ဥပမာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ မျပဳဘူး။ ဒါဟာ လြပ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေတြရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ (national sovereignty)ကို ထိပါးရာ က်တယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။
 
ဒါေပမဲ့ ICC ဟာ အေမရိကန္လို မဟာ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံႀကီးေတြကို ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေပမဲ့ အင္အား ခ်ိနဲ ့ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ (weak states) နဲ ့က်ဆံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ (Failed states) ၊ က်ဆံုး သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ (Collapsed states) က ဒီအမႈမ်ိဳးနဲ႔ စြပ္စြဲ ခံရသူေတြကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ဒုကၡေပးႏိုင္ ပါတယ္။ ဥပမာ မီလိုဆိုဗစ္ (ယူဂိုဆလားဗီးယား)၊ ခမာနီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ (ကေမာၻဒီးယား)နဲ႔ ခ်ားလ္စ္-ေတလာ (Sierra Leone) တို႔ကိုၾကည့္ပါ။ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္ နစၥတန္ ျပည္သူေတြရဲ့ လူ ့အခြင့္အေရးေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘြတ္ရွ္ (George W. Bush) ကိုေတာ့ ICC က ေလသံေတာင္ မဟရဲဘူး။ ဒါေတြဟာ လက္ရိွ အိုဘားမား လက္ထက္ မွာေတာင္ ဆက္ျဖစ္ေနတာပဲ။
 
ျပည္တြင္းစစ္ ရိွေနတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ခ်ိနဲ႔တဲ့ႏိုင္ငံ (weak state) ပါ။ ဒီ့ထက္ ကိုယ္ပိုင္ နယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္နဲ႔ ဗဟိုက အစိုးရကို မနာခံဘဲ တိုင္းျပည္ ႀကီးထဲမွာ တိုင္းျပည္ငယ္ေတြလုိ ေနေနၾကတဲ့ အုပ္စုေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနယင္ေတာ့ သာမန္ ခ်ိနဲ႔ရံု မကေတာ့ဘဲ က်ဆံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ (failed state) တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ [F.S ရဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြ (characteristics) ကို က်ေနာ္ စာရင္းျပဳစု ထားတာ အခ်က္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ ေနာင္ အလ်ဥ္း သင့္တဲ့အခါ တင္ျပပါ့မယ္။]
 
ဒီလိုေနရာေတြမွာ ဒီမိုကေရစီ ေ၀းလို႔ တရားဥပေဒ အုပ္စိုးေရး (law and order) ေတာင္ မသက္ေရာက္ဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာကေတာ့ အစိုးရေကာ၊ သူပုန္ေကာ၊ သူပုန္အမည္ခံ ေတာပုန္း ဓါးျပေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး မားဖီးယားေတြ ကေကာ အားလံုး အၿပိဳင္အဆိုင္ ခ်ိဳးေဖါက္ ေနၾကတာ ပါဘဲ။ တျခားသူေတြ လုပ္ေန ၾကတာေတြကို သေဘာေလာက္ ၀တ္ေက် တန္းေက် ေျပာၾကေပမဲ့ အစိုးရေတြ က်ဴးလြန္ တာေတြ ကေတာ့ မိမိရရ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေန တတ္ၾကတယ္ (well documented) ။
ျမန္မာျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကင္းတာ လြပ္လပ္ေရး ေခတ္ဦး ကတည္းကပါ။ ဦးေန၀င္း လက္ထက္ ဆိုရွယ္လစ္ ၂၆ႏွစ္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ုကန္မႈေတြကို နယ္စြန္နယ္ဖ်ား (peripheries) ေရာက္ကုန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ ခဲ့ေပမဲ့ ၁၉၈၈ မွာ ဗဟိုခ်က္မ ေဒသေတြ (center)မွာ အရပ္သားမ်ားရဲ့ လက္နက္မကိုင္ ပုန္ကန္ ထႂကြမႈႀကီး ေပၚလာျပန္တယ္။ ဒီအရပ္သားမ်ားရဲ့ အံုႂကြမႈက မူလကတည္းက ရိွေနၿပီးသား ျပည္တြင္းစစ္ကို ျပန္အရိွန္ တက္လာ ေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥကို ပိုဆုိး လာေစတာဘဲ။
 
၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ ေပၚလာတဲ့ ေစာေမာင္၊ ခင္ၫြန္႔တို႔ရဲ့ န၀တ (State Law and Order Restoration Council) ဟာ အေသအခ်ာ လကၡဏာ အကဲျဖတ္ ၾကည့္ရင္ အာဏာ သိမ္းပြဲ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ဘယ္သူ႔ လက္ထဲမွာမွ မရိွေတာ့တဲ့ အာဏာကို ဘယ္လုိုလုပ္ သြားသိမ္းရမလဲ။ အာဏာ သိမ္းတယ္ ဆိုတာ ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာေကာ ျမန္မာျပည္ (၁၉၆၂) မွာပါ အာဏာ လက္ရိွအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အရင္ဖမ္း၊ ေထာင္ထည္းတည့္၊ သို႔မဟုတ္ လက္စတံုး ကြပ္မ်က္ပစ္တာေတြ လုပ္ၾကတာဘဲ။ ၁၉၈၈မွာ ဘယ္အစိုးရ ရိွေနေသးလို ့ဘယ္တိုင္းျပည္ အႀကီးအကဲကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရ၊ ရာထူးက ခ်ခဲ့ရသလဲ။
 
တကယ္က မင္းမဲ့ အေျခအေန (anarchy) ျဖစ္သြားတာကို ရန္ကုန္သား ဆိုသူတိုင္း အသိဘဲ။ ၁၇၈၉ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး တုန္းကလို Robespierre နဲ႔ Guillotine တို႔ ေပၚမလာ ေသးတာဘဲ ရိွတယ္။ ဆင္ေျခဖံုးေတြမွာ ဆိုရင္ ေခါင္းျဖတ္ တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ လမ္းတိုင္း၊ ရပ္ကြက္တိုင္း လံုျခံဳေရး ပ်က္ျပားကုန္ၿပီး ၀ါးကပ္ကာ ျခံစည္းရိုးေတြေၾကာင့္ သြားလာ ေရးေတာင္ ခက္ခဲကုန္ၿပီ။
 
ဒီအခ်ိန္မွာ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြဟာ ေခတ္ကို ေရွ ႔ေဆာင္ ႏိုင္ဘို႔ ေ၀းစြ၊ အမွီေတာင္ မလိုက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ငယ္က်ိဳး ငယ္နာေတြ မေျပႏိုင္ၾက၊ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ မၾကည့္ခ်င္ ဆက္ျဖစ္ ေနခဲ့ၾကတာကို ၾကည့္ယင္ သူတို႔အားလံုး အတိတ္မွာဘဲ က်န္ရစ္ ေနခဲ့ၾကတာကို သိႏိုင္တယ္။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် မရပ္မနား ယိုယြင္း ေနလာတဲ့ တိုင္းျပည္ အေျခအေနကို ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။
ဒါေၾကာင့္ သမိုင္းအျမင္ (historical context) ကေနၾကည့္ယင္ SLORC ဟာ သမို္င္း လိုအပ္ခ်က္ (historical necessity) အရ ေပၚလာရတဲ့ သမိုင္းရဲ့ အသြင္အျပင္ (historical phenomenon) တစ္ခုျဖစ္တယ္။ သူ႔ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ သမိုင္း လမ္းေၾကာင္းေတြ (betteralternative paths) ကို အရပ္သားေတြကမွ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကဘဲ။
 
ယၡဳတိုင္ သက္ရိွထင္ရွား ရိွေနၾကေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ကုိယ္တိုင္ ပါခဲ့ၾကလို႔ သိေနၾကတဲ့ အတိုင္း ျမန္မာျပည္ အတြက္ ပိုေကာင္းမဲ့ သမိုင္းလမ္းေၾကာင္း အနည္းဆံုး သံုးခုနဲ ့လြဲခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ -

(တစ္) - အေရးေတာ္ပံု ေစာေစာပိုင္းမွာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ အစိုးရရဲ့ သံုးလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ခဲ့ၾကတာ -
(ႏွစ္) - အေရးေတာ္ပံု အထြဋ္အထိပ္ ကာလမွာ ဦးႏုရဲ့ ေျခာက္လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးပါ့မယ္ ဆိုတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံခဲ့တာ -
(သံုး) - ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ ႏိုင္လို ့ေအာင္ပြဲနဲ ့ယစ္မူး (dizzy with success) သြားတဲ့ NLD ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ိဳ ့ရဲ့ ၀င့္၀ါမႈကို ေသြးလန္ ့သြားတဲ့ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး ကူးေျပာင္းေရး အစဥ္ (political transition process) ကို ခ်ယ္လွယ္(manipulate) လာတာကို ျပည္ပအားကိုး သက္သက္ေလာက္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရး (confrontation) လမ္းလိုက္မိလို ့အႏိုင္ကေန အရႈံး ျပန္ျဖစ္ သြားတာ - စတာေတြဘဲ။
၁၉၈၈/၁၉၉၀ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား မွာေတာ့ ဦးႏု - ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ေစာေမာင္ - ခင္ညြန္႕ စတဲ့့ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြေကာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြပါ အေျခအေနသစ္ ဖန္ဆင္းသူေတြ မဟုတ္ၾကဘဲ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနေတြ အေပၚ တုန္႔ျပန္မႈေတြ (response)သာ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ သမိုင္း ဇာတ္ေကာင္ေတြ (historical characters) ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆိုလုိတာက သမိုင္းကို ဖန္တီးတဲ့ ဇာတ္ဆရာေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။ [ဇာတ္ဆရာ အဆင့္ ေရာက္ခဲ့ၾက သူေတြကေတာ့ ဦးေန၀င္းထံ ေပးစာေတြ ေရးၿပီး လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပြဲထုတ္ၿပီး စင္တင္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ေသာ္က၊ သူမကို ဆရာ (mentor)လုပ္ဖို႔ အားထုတ္ ခဲ့ဘူးတဲ့ သခင္တင္ျမ၊ ဦးေထြးျမင့္စတဲ့ သူေတြပါ။ သူတို႔ရဲ့ ပါ၀င္မႈကာလ တိုေတာင္း ေပမဲ့ သူတို႔ရဲ့ အဆင့္ကေတာ့ ဇာတ္ဆရာ အဆင့္ပါ။]
တပ္ထဲက ျဖစ္တဲ့ ခင္ၫြန္႔ဟာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိုပဲ -သမိုင္း ဇာတ္ေကာင္ အျဖစ္ စင္ေပၚကို အေျခအေနက တြန္းပို႔ လိုက္လို႔ ေရာက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စင္ေပၚ ေရာက္လာၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိ ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ (SLORC/SPDC အတြင္းေရးမႈး-၁၊ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ) ကို အစြမ္းကုန္ အသံုးခ်ၿပီး မိမိရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ရန္သူေတြကို မလွန္ႏိုင္ေအာင္ ဖိႏိွပ္ ထားႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ သူ ့ေအာင္ျမင္မႈက သူ ့ကို ဒုစရိုက္ မင္းသား (Prince of evil) ဘြဲ႕ကို ရေစခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အလုပ္ကို မရပ္မနား လုပ္လို႔ အလုပ္စြဲေနသူ (Workaholic)လို႔လဲ ေအာင့္ သက္သက္နဲ ့ခ်ီးမြမ္းတာ ခံရသူ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ 'ဇာတ္ေကာင္' ကေန 'ဇာတ္ဆရာ' အထိ ျဖစ္လာတယ္။
 
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရး စလိုက္ခ်ိန္ ကစၿပီး ခင္ၫြန္႔ဟာ သူရဲ့ မကၡီယာဗဲလီယန္း (Machiavellian) စတိုင္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ "စစ္တပ္က လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး" ရဲ့ ပင္ရင္း (author of military politics) ျဖစ္လာတယ္။ ကေန႔ ေအာင္မင္းတို႔ ေအာင္ေသာင္းတို႔ ေအာင္ၾကည္တို႔ သိန္းေဇာ္တို႔ လူေတြအမ်ားႀကီး ခြဲၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပန္ရေရးဟာ ခင္ၫြန္႔ တစ္ဦးတည္း လုပ္ျပ ခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း (၁/၉၀)နဲ ့ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒသစ္/ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ လမ္းေၾကာင္း ခ်ၿပီး တဘက္က ပံုစံတက် အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ခ်ခင္းၿပီး တဘက္ကလဲ တိုင္းျပည္ကို ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရး (Developmental state) လမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးခဲ့တယ္။ SLORC ကေန SPDC (၁၉၉၂ /၂၀၁၀) ျဖစ္လာတယ္။ ဒီကေန႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္က လုပ္ေနတာေတြဟာ ခင္ၫြန္႔ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ (seven steps 'Roadmap' to democracy) ကို ခင္ၫြန္႔မပါဘဲ ဆက္လုပ္ ေနတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ 'သိန္းစိန္က ခင္ၫြန္႔ထက္ သာတယ္၊ သူက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရေအာင္ စည္းရံုး ယူႏိုင္တယ္' လို ့ဆင္ေျခ တက္ေကာင္း တက္ၾကလိမ့္မယ္။
 
ဒီဆင္ေျခမ်ိဳး ကေတာ့ အင္မတန္ ႏုံခ်ာပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္က သူ႕လမ္းစဥ္ (တကယ္က ခင္ၫြန္႔ လမ္းစဥ္) ဘာတစ္ခုမွ် အပြန္းအပဲ့ ခံၿပီး ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလွ်ာ့မေပး ခဲ့ရပါဘူး။ အေခ်ာ့ႀကိဳက္တဲ့ သူကို ေခ်ာ့လိုက္တာ ေလာက္ဘဲ ရိွပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးဟာ အေနာက္တိုင္း လူဆိုးေလာကက 'Good cop / bad cop game' ေလာက္ပါဘဲ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ခင္ၫြန္႔နဲ႔ သန္းေရႊတို႔ရဲ့ ၂၃ႏွစ္ အထု အေထာင္း ခံခဲ့ရတဲ့ NLD နဲ႔ အသက္ ရလာၿပီ ျဖစ္လာတဲ့ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဆက္တင္း ခံမေန ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တဘက္က လူလဲျပ လိုက္တာကို အေၾကာင္းျပ၊ 'သူု႔ကိုေတာ့ ယံုတယ္' ဆိုၿပီး ၂၃ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကို 'flip flop' လုပ္လိုက္ ရတာဘဲ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပြဲစား ေ၀ါဟာရနဲ ့ေျပာရယင္ "ပါးပါးကေလး"ပါ။ တဘက္မွာလူထုက NLD မပါဘဲလဲ ဆက္သြားေတာ့မွာကို ၂၀၀၈ ဆႏၵ ခံယူပြဲနဲ ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြကေန တဆင့္ သတိေပး ေနၿပီေလ။ ႏိုင္ငံတကာ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြ ကလဲ ဒီႏွစ္ဘက္ ပဋိပကၡ ဘယ္နည္းနဲ႔ ၿပီးၿပီး - ၿပီးရင္ ၿပီးေရာဆိုၿပီး ၀ိုင္းသာဓု ေခၚလိုက္ၾကရတာပါ။
 
ယခုအခါ NLD ပါတီက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ရလဒ္ကို လက္ေတြ ့ႏိုင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ေမ့ျပစ္လိုက္ၿပီး ပါတီကို မွတ္ပံု အသစ္ ျပန္တင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ဘို႕ စိတ္အား ထက္သန္ေနေတာ့ ခင္ၫြန္႔ ခ်ေပးခဲ့တဲ့ လမ္းစဥ္ကို သိန္းစိန္က ဆက္အေကာင္ အထည္ ေဖၚေနၿပီး ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါ၀င္ ပူးေပါင္းျခင္း အားျဖင့္ တရား၀င္ေအာင္ ျပဳေပး (legitimize) ေနၿပီျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္က 'ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အသက္ကိုေတာင္ အႏၱရယ္ ျပဳတာ ပါဆိုတဲ့'  ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈႀကီး ဆိုတာကို တကမၻာလံုး ၾကားေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကတာ ေတြကို NLD က ေမ့ပစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တကယ္မဟုတ္ဘဲ လုပႀ္ကံ စြပ္စြဲခဲ့တာမို ့ဒီေလာက္ အလြယ္တကူ အသံေတြ တိတ္ကုန္ တာလား။
 
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရသစ္ ႏိုင္ငံေရးအရ တေလွတည္းစီးၿပီး တစ္ခရီးတည္း သြားဘို႕ ျပင္ေနတဲ့ ယၡဳအခ်ိန္မွာ ဒီလမ္းျပ ေျမပံု ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ရဲ့ ဗိသုကာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခင္ၫြန္႔ကို ခြင့္မလႊတ္ ႏိုင္ရင္ သူ႕ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္လိုက္ (အာဏာ ရိွ/ အတိုက္အခံ) အားလံုးကိုလဲ ခြင့္လႊတ္ ႏိိုင္စရာ မျမင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
 
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာရွင္ စံနစ္ႀကီး စတင္ ကတည္းက စခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ခင္ၫြန္႔ မတိုင္ခင္ကလဲ ျဖစ္၊ ခင္ၫြန္႔ လက္ထက္မွာလဲ ျဖစ္၊ ခင္ၫြန္႔ မရိွေတာ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလဲ ဆက္ျဖစ္ ေနတာဘဲ။ ထိပ္ဆံုးက ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဘယ္သူဘဲ ျဖစ္ေနေန ယႏၱယား သေဘာအရ တာ၀န္ရိွ မွာေပါ့။ (institutionally, structurally responsible)။ သူဟာ ေဘာ္လရီွဗစ္ ေခါင္းေဆာင္ လီနင္က ဇာဘုရင္ မိသားစု တစ္ခုလံုးကို ပစ္သတ္ ကြပ္မ်က္ျပစ္ဘို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ ထိုးအမိန္႔ ခ်မွတ္တဲ့ အထိ ရက္စက္ တာမ်ိဳးေတြေတာ့ မက်ဴးလြန္ ခဲ့ေလာက္ဘူး လို႔ေတာ့ ေအာက္ေမ့ ရတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ခ်ိဳ ့ကိုးကားတဲ့ ေတာင္အာဖရိက နမူနာအတိုင္း ဆိုယင္ "အမွန္ တရားမွ တဆင့္ ေၾကးေအးေရး ေကာ္မရွင္ေတြ" (Truth and Reconciliation Commissions) ဖြဲ ့ၿပီး ေျဖရွင္း ႏိုင္တာပဲ။ ဒီလို မျဖစ္ခ်င္ရင္လဲ ေနာင္သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ တကယ္ လက္ေတြ ့အျပစ္ ရိွခဲ့သူေတြကို တိတိက်က် ေဖၚထုတ္ၿပီး due process နဲ႔ စစ္ေဆး စီရင္လို႔ရတာပဲ။ အခု ေျပာေနၾကသလို ယိုသမွ်ေခ်း ပုဇြန္ဆိပ္ေခါင္း စုေပးတာမ်ိဳး လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရင္ မဆိုင္တဲ့ သူေတြက လက္မခံဘဲ သူတို႔ တတ္တဲ့ နည္းနဲ ့ဟန္႔တားၾက လက္တုန္ ့ျပန္လာၾကလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး သံသရာ တပါတ္ ေက်ာ့လာႏိုင္တယ္။
 
၇ ႏွစ္ၾကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေနခဲ့ရတဲ့ ခင္ၫြန္႔ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ မာန္စြယ္ က်ိဳးၿပီး အရပ္သားေတြရဲ့ ဘ၀ကို စာနာလာပံု ေပါက္ေနတယ္။ ဒါတကယ္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဟန္ေဆာင္ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ သူဟာ တစ္ခ်ိန္က ေန၀င္းနဲ႔ ေအာင္ႀကီး ပဋိပကၡလို ႏိုင္ငံေရး ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ အရာက်တာ မဟုတ္ဘဲ သူမ်ားထက္ ေတာ္ေနလို႔ ေျခလွမ္း က်ဲသြားလို႔ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္ေတြက သူတို႔ကို ခ်နင္း ေက်ာ္တက္ သြားမွာ စိုးလို ့ဆြဲခ်ခံရတာ ျဖစ္တယ္။ အက်ဥ္းက်ခံ ၇ ႏွစ္က သူ႔ကို အရပ္သားစိတ္ ထည့္ေပးလိုကၿ္ပီ (civilianized) ဆိုတာ ေသခ်ာရင္ သူ႕ကို ဒီအတိုင္း လႊတ္မထားဘဲ သင့္ေတာ္သလို ျပန္အသံုးခ်တာက တိုင္းျပည္ အတြက္ေကာ သူ ့အတြက္ပါ ေကာင္းလိမ့္မယ္။ တာ၀န္မဲ့ ေပါက္ပန္းေစ်း ေျပာေန ေရးေန ၾကတာေတြဟာ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပါ အဖ်ားခတ္ေနတယ္။ တင္းမာတဲ့ သေဘာထား ရိွသူေတြကို ပိုတင္းမာ သြားေစလိ္မ့္မယ္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုေပးထားတဲ့ ဇတ္ကားမ်ား စင္ကာပူတြင္ျပသခြင့္မရ

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရုပ္ရွင္ျပပြဲလုပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ ဆုေပးခဲ့ကာ အဟုတ္ႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ ဇတ္ကားမ်ားကို စကၤာပူ အာဏာပိုင္ေတြက ျပသခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဇတ္ကားေတြကို မေန႔တေန႔ကမွ ဒါရိုက္တာ နာမည္ခံခဲ့တဲ့ လူျပက္ ဇာဂနာက စကၤာပူနုိင္ငံကို ယူေဆာင္သြားၿပီး ရုပ္ရွင္ျပပြဲလုပ္ကာ ျပသဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စကၤာပူအာဏာပိုင္ေတြ ျပသခြင့္ ပိတ္ခဲ့တဲ့ ဇတ္ကားေတြအားလံုးက အနုပညာအေၾကာင္းနားမလည္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးတဲ့ "လြတ္လပ္ျခင္း အႏုပညာ" ပြဲေတာ္မွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဆန္ကာတင္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္ကားေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


လြတ္လပ္ျခင္းအနုပညာ ဆုေပးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ ဖြားသိလရွင္တစ္ဦးကို ဖိနပ္ဆီးၿပီး ဆုေပးခဲ့စဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုန္းကေတာ့ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ ရခဲ့ေပမယ့္ စကၤာပူေရာက္မွ လြတ္လပ္ျခင္း အနုပညာ ဇတ္ကားေတြ မလြတ္မလပ္ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကသာ ပိတ္ခဲ့ရင္ အတိုက္အခံေတြ၊ ျပည္ေပါက္ေရာက္ ျမန္မာေတြသာမက ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာအားလံုးက ကပါ "လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္" "ဒီမိုကေရစီ" "လူ႔အခြင့္အေရး" စတဲ့ စကားလံုးအႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ လုပ္သူကလုပ္၊ အက်ီျဖဴဝတ္ ကာ ဘုရားေတြဆီသြားၿပီး ဆီမီးထြန္းသူကထြန္း၊ စာရြက္လြတ္မွာ စာေတြေရးၿပီး ဝါးျခမ္းျပားနဲ႔ထိုးကာ လမ္းေပၚထြက္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကမယ့္လူေတြ တၿပံဳႀကီး ရွိေနေပမယ့္ အခုလို စကၤာပူအစိုးရက ပိတ္ပင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္မီဒီယာကမွ အျပစ္မတင္ရဲသလို တကမၻာလံုးကျမန္မာေတြနဲ႔ စကၤာပူက ျမန္မာေတြကပါ မေတာင္းဆိုရဲ ဆႏၵမျပရဲၾကဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

စကၤာပူအစိုးရရဲ႕ ပိတ္ပင္မႈကို "လြတ္တာနဲ႔ ေျပာၿပီ" ဆိုတဲ့ ကိုယ္တုိင္သာ ဘာမွမဟုတ္တာ လြႊတ္ေတာ္မတ္ေတြကစၿပီး သမၼတထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ေနသူ ဇာဂနာ ကိုယ္တုိင္က ဘာမွ မေျပာမဆိုရဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ဇာဂနာ နဲ႔ ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ားကို "အိမ္က်ယ္" မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုလို မွတ္ခ်က္ေပးသြားပါတယ္။

"တကယ္ေတာ့ ျမန္မာအတိုက္အခံဆိုတဲ့လူေတြက အိမ္က်ယ္ေတြပါ... အိမ္မွာသာ ဟီးရိုး လိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ အိမ္က အစိုးရကို အျပစ္ရွာေထာက္ျပရဲၾကတာ တျခားနုိင္ငံ အစိုးရေတြရဲ႕ ကိုယ့္နုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ပင္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကိုက်ေတာ့ မဟ ရဲၾကဘူးဗ်... ဥပမာ စီးပြားပိတ္ဆို႔မႈပဲ ၾကည့္ေလ.... စီးပြားပိတ္ဆို႔ခံရရင္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတာ သိေနၾကတာပဲ... ဒါေပမယ့္ ဘယ္တစ္ေကာင္မွ မေဝဖန္ရဲဘူး... အၿမီးကုပ္ေနၾကတာ... တကယ္သာ ျပည္သူဖက္က ရပ္တည္ခ်င္ရင္ ေအာ္မယ္ဆို ေအာ္လို႔ရတာပဲ... အစိုးရကို ဒဏ္ခတ္ခ်င္ရင္ တျခားနည္းလမ္းသံုးဖို႔ အေၾကာင္း၊ စီးပြားပိတ္ဆို႔မႈက ျမန္မာအေျခခံလူတန္းစားေတြကို ထိခိုက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေျပာၾကေပါ့... လံုးဝ သတိၱမရွိၾကဘူး.. ကိုယ့္အစိုးရကိုသာ အတုိက္အခံလုပ္ရဲၾကတာ သူမ်ားအစိုးရက မတရားလုပ္ေနတာကိုေတာ့ မဆန္႔က်င္ရဲၾကဘူးေလ... အခု ျဖစ္သြားတဲ့ စကၤာပူက ျဖစ္ရပ္က သက္ေသပဲေပါ့...." လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္မွာတုန္းက " ေလွ်ာ့ျဖစ္သြားတယ္" လို႔ ေအာ္ခဲ့တဲ့ ဇာဂနာတစ္ေယာက္၊
စကၤာပူမွာေတာ့ " ေလွ်ာ့.. ေလွ်ာ့.." လို႔ေတာင္ မေအာ္နုိင္ေတာ့


စကၤာပူအစိုးရရဲ႕ ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ျပပြဲလည္း ပ်က္ခဲ့ရၿပီး၊ ဒီျဖစ္ရပ္ေပၚမွာ ၿငိမ္ခံေနတဲ့ စကၤာပူက ျမန္မာေတြကိုလည္း လူထုက တင္းမာေနတဲ့အေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္...

"စကၤာပူက ျမန္မာေတြအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ နားစြင့္ေနတာ ၾကာၿပီ... တျခားနုိင္ငံက ျမန္မာေတြက ဒီမိုကေရစီအေရး တက္တက္ၾကြၾကြရွိသေလာက္ စကၤာပူက ျမန္မာေတြက ေယာက်ၤားေလးေတြဆိုရင္ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ဖို႔နဲ႔ မိန္းကေလးေတြဆိုရင္ ဖာသည္ေတြလို ဝတ္စားၿပီး လမ္းေပၚထြက္ဖို႔ပဲ သိၾကတယ္... ျမန္မာကားေတြကို ျမန္မာစကားနဲ႔ ရိုက္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံမွာေတာင္ ျပလို႔ ရေသးတာကို အခု စကၤာပူက ျမန္မာေတြဆီမွာ ျပခြင့္မရတာ အဲဒီက ျမန္မာေတြ သတၱိမရွိလို႔ပဲ... ၈၈ တုန္းက စိတ္မ်ိဳးနဲ႔ဆိုရင္ စကၤာပူက ေယာက်ၤားေတြအားလံုးအတြက္ ထမိန္နဲ႔ ေက်ာက္ပ်ဥ္ ေတြ ေလယဥ္နဲ႔ အျပည့္ ပို႔ေပးမိမွာ ေသခ်ာတယ္ဗ်ာ... တကယ္ေဒါသထြက္ဖို႔ေကာင္းတယ္...." လို႔ ေလသံမာမာနဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုေပးခဲ့တဲ့ ဇတ္ကားေတြဟာ ျမန္မာနုိင္ငံ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ရဲ႕ ဆင္ဆာကင္းလြတ္ခြင့္ လက္မွတ္ မရယူထားတဲ့ဇတ္ကားေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ကိုပါ ေလွာင္ေျပာင္ထားတဲ့ ဇတ္ကားေတြလည္း ပါရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံက ဆင္ဆာအဖြဲ႔ကို ေလွာင္ေျပာင္ထားတဲ့ ဇတ္ကားကို ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျပလို႔ရၿပီး စကၤာပူနုိင္ငံမွာ ဆင္ဆာ ျဖတ္ခံရတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီေန႔ အတုိက္အခံေတြအေပၚမွာ အစိုးရရဲ႕ အေလွ်ာ့ေပးမႈနဲ႔ အတုိက္အခံေတြရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့ေနမႈကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဆင္ျခင္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။

1 comments:

ရန္ ကုန္ ၿမို. က ၈၈ တ ဦး ေၿပာ တဲ. အ ထဲ က စ ကား လံုး ၊ အ သံုး အ နႈန္း ေတြ က အင္ မ တန္ မိုက္ ရိုင္း ၿပီး ၊ ေအာက္ တ္း က် တဲ. အ သံုး အ နႈန္း ေတြ ဘဲ ၊
NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဧျပီလတြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္  NLD ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈ ၊ မေၾကလည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္နယ္ ၊ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မေရြးခ်ယ္ပဲ ၊ ဗဟိုမွ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ရာမွ ၊ ယခုကဲ့သို႕ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္ ။

ထိုသို႔ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ ။

မိထၳီလာျမိဳ႕ ။     ။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ ေအး ဟာ ျမိဳ႕နယ္ခရိုင္ အဆင့္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျပီး သူမအားေထာက္ခံသူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္၏ လက္မွတ္ထိုးမ်ား ျဖင့္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟိုမွ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း ဦး၀င္းထိန္ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးဟာ တစ္သီး ပုဂၢလ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ၊ NLD မွ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။


ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕ ။     ။ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ NLD ပါတီ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မဏာမေရြးခ်ယ္သူ ၄ ဦးအား လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲ ေပးစံနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ကာ အႏိုင္ရေသာ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ ကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟိုမွ လူသိနည္းလွေသာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္ ။

ပခုကၠဴ ။     ။ ပခုကၠဴ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒါက္တာၾကည္မင္းဦးေဆာင္ေသာ  NLD ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ က အမ်ားလက္ခံေသာ ဦးလႈိင္ေအး ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ဗဟိုမွ ဦးပိုက္ကို အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီ၀င္အခ်ိဳ႔မွ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ၊ ေဒါက္တာၾကည္မင္းဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရံုးခ်ဳပ္သို႕ သြားေရာက္ကာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္ ။

အလားတူအျခားျမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားတြင္လည္း ေအာက္ေျခမွ တင္ျပသူမ်ားႏွင့္ဗဟိုမွ ေရြးခ်ယ္သူ ကြဲလြဲမႈမ်ားအေပၚမေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အျပင္ Hip Hop အဆိုေတာ္ ေဇယ်ာေသာ္ ၊ HIV ေ၀ဒနာသည္ ေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖဴျဖဴသင္း စေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးလွသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။


၈၈ မ်ိဳးဆက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေက်နပ္စရာ တကြက္မွ မရွိ


ဒီကေန႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆိုၿပီး နာမည္ခံထားတဲ့လူေတြက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေထာက္အမ်ားအျပားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ အခန္းအနားတက္ေရာက္သူ တဝတ္ေက်ာ္က သူတို႔လူေတြသာျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္က ထၿပီး မိုက္ခရိုဖုန္းေရွ႕ကုန္းကာ စကားေတြေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျပာတဲ့အထဲမွာ ခဏခဏ ပါတဲ့ စကားကေတာ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြက ၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ အနစ္နာခံခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ၂၃ ႏွစ္ႀကိဳးစားမႈမွာ ဘာမွတိုးတက္မလာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဘယ္လို တိုးတက္ေကာင္းမြန္သြားတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းမျပခဲ့ပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ဦးမင္းကိုနုိင္က ဒီကေန႔ နုိင္ငံေရးတိုးတက္မႈက ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ မွမဟုတ္ပဲ ဟိုးအရင္ကတည္းက နုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြက လမ္းျပေျမပံု ခုႏွစ္ခ်က္ကို ေရးဆြဲကာ နုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အစီစဥ္ဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ကေတာ့

၁။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ကစတင္၍ ယာယီအားျဖင့္ဆုိင္င့ံထားလွ်က္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကုိ ျပန္လည္က်င္းပျခင္း။


၂။ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးသည့္အခါ စစ္မွန္သည့္ စည္းကမ္း ျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိတဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးက ခ်မွတ္ေပးေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံ ရမည့္မႈမ်ားႏွင့္အညီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိေရးဆြဲျခင္း။
၄။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားက်င္းပ ၍အတည္ျပဳျခင္း။၅။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္အရ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေရး အတြက္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း။
၆။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္အညီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း။၇။ လႊတ္ေတာ္ ကေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ေသာႏုိင္ ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းေပးေသာ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ေခတ္မွီဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရ စီႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ျခင္း။

တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေတာ္မွ အစိုးရနဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဲဒီမူဝါဒ ခုႏွစ္ခ်က္အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ေနရာက ဒီေန႔ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ လုပ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္လာတာလည္း မဟုတ္သလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD လုပ္ခဲ့လို႔ ဒီေန႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္နဲ႔ NLD က လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကို မတက္ခဲ့ၾကပါဘူး၊ တက္သူေတြကိုလည္း ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၿပီး မတက္သူေတြကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း ပိုးစိုးပက္စက္ မေကာင္းေျပာခဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတာင္မွ ဒီကေန႔ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြက သူတို႔ေတြ အနစ္နာခံခဲ့လို႔၊ သူတို႔ေတြ ၂၃ ႏွစ္လံုးႀကိဳးစားခဲ့လို ျဖစ္လာတယ္လို႔ အရွက္မရွိေျပာေနၾကတာကို ေတြ႔ေနရျပန္ပါတယ္။


သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဆိုသူ ဦးမင္းကိုနုိင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခုမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့အေပၚမွာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ရဲ႕ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို မတက္ခဲ့ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒကို စစ္ကၽြန္အျဖစ္သြပ္သြင္းမယ့္ ဥပေဒလို႔ ေျပာခဲ့ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းကို နအဖ ရဲ႕ ႏြားတင္းကုပ္ထဲဝင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျခင္းနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ေျပာခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚမွာေတာ့ တစံုတရာ ေျပာမသြားခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဦးမင္းကိုနုိင္က ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကို ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီခ်ိန္တုန္းက အေရးအခင္းမွာ ဆူပူသူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုေတြကို ဖ်က္ဆီးမႈအေၾကာင္း၊ အပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ ဂိုေဒါင္ေတြကို မီးရိႈ႕တဲ့အေၾကာင္း ေတြကိုေတာ့ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။


၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ဂိုေဒါင္ေတြေဖာက္ကာ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ဖ်က္ဆီးခဲ့စဥ္က

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ နုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ဘယ္လိုျမင္လဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ဦးမင္းကိုနုိင္ကပဲ နုိင္ငံေရး အသံုးအႏံႈး စကားလံုး တစ္ခုမွ မပါပဲ ဒီေန႔ ျမန္မာနုိင္ငံက ဖန္ခြက္ထဲက ေရတဝက္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူက အဲဒီေရထဲက ငါး ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာ ျပ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဖန္ခြက္ထဲကို ေရတဝက္ထည့္ၿပီး ငါးထည့္ၾကည့္ပါက နာရီပိုင္းအတြင္း ငါးက ေသသြားမွာ ကိုေတာ့ ဦးမင္းကိုနုိင္ ဦးေနာက္က စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္စြမ္း ရွိမသြားခဲ့ပါဘူး။ ဒီေန႔နုိင္ငံဟာ ဖန္ခြက္လည္း မဟုတ္သလို ေရ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြကလည္း ငါး မဟုတ္ပါဘူး။ ငါး ဆိုရင္လည္း ဖန္ခြက္ထဲမွာ မေနပဲ ျမစ္ထဲ ပင္လယ္ထဲမွာပဲ ေနခ်င္ၾကမွာပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံသားအားလံုးကေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံထဲမွာပဲ ေနခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေရး နားမလည္တဲ့ ဦးမင္းကိုနုိင္ရဲ႕ ဥပမာက နုိင္ငံေရးနားလည္သူေတြအတြက္ ဟာသ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ဦးမင္းကိုနုိင္သာမကပဲ တျခား ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဆိုသူေတြထဲမွာ နုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘြဲ႔ရသူ၊ သမိုင္းနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးသူ တစ္ေယာက္မွ မရွိပဲ အားလံုးက ေက်ာင္း တပိုင္းတစ နဲ႔ ထြက္လာၾကသူေတြသာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေတြးအေခၚေတြက ညံ့ဖ်င္းေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ကာ လူျဖစ္ၿပီး လူေတြၾကားမွာ မေနရတာၾကာေတာ့ လူလို မေတြးတတ္တာလည္း ျဖစ္နုိင္တယ္လို႔ အခန္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သတင္းေထာက္ကပဲ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဦးမင္းကိုနုိင္က စာေပစိစစ္ေရး ဆိုတာ ရွိေနရင္ ဒီေလာက က ထပ္တက္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ comment ေတြကို စိစစ္ ၿပီးမွ တင္ေပးတဲ့အေၾကာင္း၊ တုိက္ရိုက္ေလလိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ေပးစာေတြကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပတဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ဘီဘီစီလို သတင္းဌာနႀကီးက facebook မွာ comment ေတြ ျဖတ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ comment ေပးလို႔ မရေအာင္ လုပ္တဲ့အေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ ေျပာၾကား သြားျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဆိုသူေတြထဲမွာ နည္းပညာအားနည္းသူေတြသာ မ်ားေနတာေၾကာင့္ facebook ဆိုတာ မသိသူေတြလည္း တပံုႀကီးရွိနုိင္ေၾကာင္း facebook ေလာကမွ သတင္းေတြအရလည္း သိရပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လိုျဖစ္လာလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဦးမင္းကိုနုိင္ကပဲ ၁၉၈၈ ဆူပူမႈမွာ ပါဝင္လာၾကရင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အရင္ကတည္းက နုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ရွိလို႔၊ နုိင္ငံေရးအေၾကာင္းနားလည္ ေလ့လာခဲ့လို႔ နုိင္ငံေရးေလာက ကို ဝင္ေရာက္လာတာ မဟုတ္ၾကပဲ အေရးအခင္း ျဖစ္တုန္း လမ္းႀကံဳလို႔ နုိင္ငံေရးေလာကထဲကို ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္ျဖတ္ၿပီး ေထာင္ထားတဲ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု

သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းယူေနတဲ့ ေရွ႕မွာပဲ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဆိုသူ ဦးမင္းကိုနုိင္က သူတို႔ေတြ ဘက္လိုက္ မယ့္အေၾကာင္းကို "
ျပတ္ျပတ္သားသား ဘက္လိုက္မွာပါ။ အဲဒါေလးကို ကြ်န္ေတာ္အသိေပးပါရ ေစ" လို႔ အတိအလင္း ေျပာၾကားသြားတာကိုလည္း အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။

ဦးမင္းကိုနုိင္က "လြန္ဆြဲပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ ဖက္ အေျပာင္းအလဲကို ျငင္းဆန္ၿပီးေတာ့ အေဟာင္းထဲမွာပဲ ေနမယ္ဆိုတဲ့ သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္တဲ့တစ္ဖက္ က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဘက္က ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလြန္ဆြဲပြဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဖက္ကေန ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြက ရွိမယ့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အတိုက္အခံအင္အားစု အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲကို ျပန္ေခၚဖို႔ နဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဖို႔ အေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ တစ္ခြန္းမွ ေျပာမသြားခဲ့ပါဘူး။

စီးပြားပိတ္ဆို႔မႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြဖက္က ဝိုင္းဝန္းကူညီမယ္ လို႔ ဦးမင္းကိုနုိင္က က ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ စီးပြားပိတ္ဆို႔မႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းေတြ ကိုေတာ့ ထည့္သြင္းမေျပာခဲ့ပါဘူး။ စီးပြားပိတ္ဆို႔မႈ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံေနရခ်ိန္တုန္းကလည္း ဘယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ တစ္ေယာက္ကမွ ပိတ္ဆို႔မႈ ရုတ္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဦးကိုကိုႀကီးကလည္း ဦးကိုကိုႀကီးရဲ႕ တစ္ကိုယ္စာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ရင္ ေထာင္ထဲသြားမေနတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ နုိင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းနုိင္ဖို႔ ေထာင္ထဲသြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါဘတယ္။ ဦးကိုကိုႀကီးေထာင္ထဲသြားေနခ်ိန္ နုိင္ငံတိုးတက္ဖို႔ ဘာမွ မလုပ္ပဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနခ်ိန္မွာ ေထာင္ျပင္ကလူေတြ အစြမ္းအစနဲ႔ ရုန္းကန္ေနၾကတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ဘာမွ ေျပာမသြားခဲ့ပါဘူး။

နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ ဒလေဟာ အူလႈိက္သဲလႈိက္ ႀကိဳဆိုျခင္းကိုေတြ႔ရလို႔ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေတြသာ ျဖစ္ၿပီး သူခိုး ဓားျပေတြ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးမင္းကိုနုိင္က ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ ဦးခင္ညြန္႔ကို လူအမ်ားက အူလိုက္သဲလိႈက္ႀကိဳဆိုၾကပံုနဲ႔ ေရႊတိဂံုဘုရားသြားခ်ိန္မွာ ေစာင့္ေနခဲ့ၾကပံုကိုေတာ့ ဦးမင္းကိုနုိင္ မေျပာခဲ့ပါဘူး။

ပါတီေထာင္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ကေတာ့ ဦးလွမ်ိဳးေနာင္က စဥ္းစားဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ဆိုတဲ့လူေတြထဲမွာ ပါတီနုိင္ငံေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတ အလြန္းနည္းတာေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းေမးခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီး က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပူးေပါင္းမယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာေတြလုပ္ခဲ့လို႔ ျပည္သူေတြ ဘယ္လို အက်ိဳးခံစားေနရတယ္ ဆိုတာေတြကိုေတာ့ ရွင္းမျပခဲ့ပါဘူး။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ဆိုၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထဲမွာ အစိုးရရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္လို တိတိက်က် ဦးတည္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုမွ မပါသလို၊ နုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထု ခံစားရမယ့္ ေကာင္းက်ိဳး တစ္ခုမွ မပါခဲ့ပါဘူး။

၁။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမႇ စတင္၍ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ (၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုအေၾကာင္း)၂။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒအမႇားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနိမ့္က်မႈစသည့္ လူမႈဒုကၡ အ၀၀ကို ဆယ္စုႏႇစ္ငါးခုေက်ာ္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ (၎ နိမ့္က်မႈမ်ားမွ တိုးတက္ေအာင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ဘာမွ မလုပ္နုိင္ခဲ့ပါ)

၃။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ (ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ကို ဖန္တီးခဲ့တာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ အစြမ္းအစ ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ နုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္ဆီ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းျပေျမပံုေၾကာင့္သာျဖစ္သည္)

၄။ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အားေပး၀န္းရံသြားမည္။ (စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သပိတ္ေမွာက္ခိုင္းခဲ့တာကိုေတာ့ မကန္႔ကြက္ရဲပါ)

၅။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ပတ္သက္၍ လက္ရႇိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမႇတစ္ဆင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးသားအင္အားစုအားလံုးႏႇင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (၈၈ မ်ိဳးဆက္အခ်င္းခ်င္း ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ABSDF ထဲက မၿငိမ္းခ်မ္းေတာေတြကို အရင္ရွင္းပါ)

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ က်န္ရႇိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းျပည္မႇ ထြက္ခြာခဲ့ရေသာ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရႇိရႇိ ျပန္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမႇ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မႇ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ (ျပန္ပေရာက္ နုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးမွာ အစိုးရက လုပ္ေပးလို႔မရပါ. သူတို႔လုပ္ရက္ေတြကသာ သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ မေယာင္ရာကို ဆီမလူးပါနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား)

၇။ အမ်ဳိးသားစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏႈန္းစံမ်ားႏႇင့္အညီ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံသြားမည္။ (အားမေပးလို႔လည္း မရေတာ့ဘူး၊ အားမေပးခဲ့စဥ္၊ ကန္႔ကြက္ခဲ့စဥ္၊ မေထာက္ခံစဥ္ တုန္းကလည္း အစိုးရက သူလုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ေနတာပဲ)

၈။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အင္အားစု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔စည္းတစ္ရပ္လံုးရႇိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုမ်ားႏႇင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရႇိသမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (ပူးေပါင္းတာက လြယ္ပါတယ္၊ ကိုယ္စြမ္းနဲ႔ ဥာဏ္စြမ္းရွိေအာင္ အရင္လုပ္ၾကပါ။ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေအာ္တဲ့ နုိင္ငံေရးေလာက္ေတာ့ ဘယ္နုိင္ငံေရးမွ မလြယ္ဘူးဆိုတာ သတိထားပါ )

၉။ ျမန္မာႏို္င္ငံဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အားေပးကူညီေထာက္ခံေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားႏႇင့္ လက္ရႇိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္ထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူအားလံုးအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမႇ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္မခံသူေတြ၊ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခ်င္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနသူေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွာ အမ်ားႀကီးရွိေနတာကိုလည္း သတိရပါ)

ဆက္စပ္ သတင္းမ်ား

ဘာလဲဟဲ႔ ရွစ္ေလးလံုး

၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ျပန္


4 comments:

ဗကပေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗသိန္းတင္က ၈၈ လွဳပ္ရွားမူမွာ ေႀကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြရဲ ့ ၉၉ ရာခိုင္ႏွဳံးကို ဗကပက သူတို ့ရဲ့ ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္ဆင့္ လူထုထဲကို ခ်ေပးေစတယ္ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ ျမန္မာ့တီဗီက ထုတ္လႊင့္ၿပီး ကထဲက ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြကို ဗကပက ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသားလို ့ဘဲ ျမင္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး မလွဳပ္ရွားနိုင္ေတာ့တဲ့ ဗကပရဲ ့ ေရရွည္တိုက္ပဲြ လမ္းစဥ္ ကေတာ့ သူတို့ ရဲ့ ေျမေအာက္ အဖဲြ ့အစည္းေတြက လူထုကို ဆူပူေအာင္ လုပ္ေစၿပီး အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ လုပ္ၿပီး အာဏာယူဖို ့ပါဘဲ။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ့ ၂၃ ႏွစ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဗကပရဲ ့ ေရရွည္တိုက္ပဲြ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေနတာကိုဘဲ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ ့ေနရပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ အေနနဲ့ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြနဲ့ သေဘာထားအျမင္ ကဲြလြဲမူေတြကို ေလွ်ာ့နဲေစလိုလို ့လဲ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြနဲ့ သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ လက္ရွိနိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ေစခ်င္လို ့ အခြင့္အေရးေတြ ေပးေနတာကို မယူတတ္ရင္ေတာ့ ျပည္သူရဲ ့ ဒဏ္ခတ္တာ ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမာင္းထဲျပန္ေရာက္ သြားမွာကို ျမင္ေယာင္ေနပါတယ္။

အဲေကာင္ေတြ ေစာက္ရူးေတြဥစၥာကြာ... ဘာရည္မွန္းခ်က္မွမရွိ..၊ လူထုကို တိုးတက္ေအာင္လဲ သူတို႕လုပ္ေပးခဲ့တာ တစ္ခုမွ မရွိပဲနဲ႕ ေစာက္ၾကီးေစာက္က်ယ္ေျပာ... အရူးခ်ီးပန္း ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာေကာင္ေတြ..။ က်ဳပ္ေရွ႕လာၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္လို႕ ဂုဏ္ယူစြာလာေျပာေနလို႕ကေတာ့ ေစာက္ခြက္ကို ျဖတ္ကန္ၿပီး ေသးနဲ႕ပန္းပစ္မယ္.. အလကားေကာင္ေတြ...။ အခုလဲ အရူးခ်ီးပန္းမီဒီယာဆိုသူမ်ားက ဒင္းတို႕အေၾကာင္းကို လုပ္စားကိုင္စားလို႕ေကာင္းေအာင္ မဟုတ္တမ္းတရားေတြ စြတ္ခ်ီးေျမွာက္ၿပီး ေရးၾကသားၾက... အလယ္အလတ္မီဒီယာနဲ႕ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ နည္းနည္းေလးအေကာင္းျမင္ၾကတဲ့ မီဒီယာေတြက်ေတာ့ သစၥာေဖာက္ေတြလို႕ ျပန္စြပ္စြဲခ်င္စြဲနဲ႕... ဒီလိုျဖစ္ေနသေရြ႕ က်ဳပ္တို႕ႏိုင္ငံ ဘယ္ေတာ့မွ တိုးတက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္တာသာ ကိုယ္ေကာင္းတယ္ထင္ေနၾကတဲ့လူေတြ... အဲဒီလူေတြအားလံုးကို က်ဳပ္က - ပဲလို႕ ဒီေနရာကေန ေျပာလိုက္ခ်င္တယ္... ဒါပဲ... ေစာက္က်က္သေရတံုးလို႕။

မင္းကိုႏွုိင္ရဲ. သမိုင္းေလးးသိခ်င္တယ္ဗ်ာ တင္ေပးပါ္ လားးဒီေကာင္ၾကီး က ဘာလို.ဒီလိုလုပ္ေနတာလဲ ျပည္သူအတြက္လားႏိုင္ငံေတာ္ကို မေက်နပ္တာလား ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ဖ်က္စီးေအာင္လူပ္ေနတာလားးအခုက စုတ္ယုုတ္ေအာင္ လုူပ္ေနတာလား ဆိုတာေလးသိခ်င္လို.ပါ ဘာလို.အဲလိုလုပ္ေနတယ္ဆိုတာနားမလည္ဘူး သူႈဦးတည္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ နားမလည္ဘူး သူကိုေတာ.... ေက်ာင္းမွာလည္းေျပာလိုက္ရင္ အစိုးရ မေကာင္းေၾကာင္းခ်ည္းဘဲ ေနရာတိုင္းမွာေကာဘဲ အခုက သူက ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတာလားးး အစိုးရကို မေက်နပ္လို.....လုပ္ေနတာလား ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို. ေက်ာင္းတက္ေနတဲ..ခေလးဦးေနွာက္ေတာင္ သိတယ္ေနာ္ ေျပာလိုက္ေစခ်င္ပါတယ္ (ဦး မင္းကိုႏိုင္) ၾကီးကို လံုး၀ မေထာက္ခံပါဘူးဆိုတာေတာ... အခုေခတ္ ကြ်န္ေတာ္တို. ေက်ာင္းသားေတြက တင္ျပလို္က္ပါတယ္ ရန္ကုန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးးး

23 January 2012 00:47  Re8888 ကလူေတြအားလံုးကို-ပဲကြာ နိုင္ငံကိုပုန္ကန္တဲ႔ေကာင္ေတြ ဒင္းတို႔လုပ္ခဲ႔လို႔ ျမန္မာျပည္မွာေသြးစြန္းခဲ႔တာလဲ ဒင္းတို႔တရားခံပဲ စစ္တပ္ကေတာ႔ မျငိမ္ရင္ပစ္မွာပဲ ေသတာေတာင္နည္းေသးတယ္ ။ ကိုေမကိုလိုးေတြ တိုင္းျပည္၇ဲ႔ဆံကုန္ေျမေလးေတြ ဒင္းတို႔ရွိေနလို႔နိုင္ငံမတိုးတတ္တာ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႔ အရွိန္အ၀ါနဲ႔လုပ္စားတယ္ ဒင္းတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္ ့ နဲ႔လုပ္စားတယ္ ေခၚတာေတာ႔ အေမဆုတဲ႔ အေမဆုလင္ကို က်ေတာ႔ေရာ ဘယ္လိုေခၚမွာလဲ ရင္ေလးပါေသးတယ္..။NLD ထဲမ၀င္ရင္လည္း ျမန္မာျပည္မွာလုပ္စား စရာေတြတစ္ပံုၾကီးပါ ထမင္းငက္မသြားပါဘူး NLD ေကာင္းမူအၾကာင္းျပဳျပီးေတာ႔ ကုလားထိုင္လုခ်င္တဲ႔ အရူးေတြ ...။

Post a Comment

Comment ေရးသူမ်ား သတိျပဳရန္ ~ Comment ေရးသားရာတြင္ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလို Comment ေရးသားရာတြင္) စကားလံုးမ်ားကို Space ျခားၿပီးမွ ေရးပါ။ Space မျခားပဲ ဆက္တုိက္ေရးလွ်င္ Comment အျပည့္အစံု ေပၚလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အျမင္မွန္ရလာတဲ့ SNLD ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္မည္

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ကာ မွတ္ပံုမတင္ခဲ့တဲ့ SNLD ပါတီဟာ အခုေတာ့ အျမင္မွန္ရလာၿပီး မွတ္ပံုတင္ေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ လံုးဝ မွတ္ပံုမတင္နုိင္ဘူးဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက္ေန႔က အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ပါတီဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက NLD မွတ္ပံုမတင္လို႔ဆိုၿပီး မွတ္ပံုမတင္ခဲ့တဲ့ SNLD ပါတီဟာ အခုေတာ့ NLD မွတ္ပံုတင္လို႔ ျပန္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ NLD လို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏံႈး ေထာက္ခံလို႔ မွတ္ပံုတင္ရပါတယ္လို႔ေတာ့ မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါဘူး။

အစားေကာင္းေကာင္းမကၽြးဘူး၊ ေဆးကုမေပးဘူးလို႔
နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာသူ ဦးခြန္ထြန္းဦး

ပါတီဥကၠဌ ဆိုသူ ဦးခြန္ထြန္းဦးဟာ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ စတုတၳေျမာက္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔အတူ လြတ္ေျမာက္လာသူျဖစ္ၿပီး ေထာင္ထဲက ထြက္လာခ်ိန္မွာ အရင္ကထက္ ႏွစ္ ဆ ေက်ာ္ ဝၿဖိဳးလာသူျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းႏွစ္လံုးနဲ႔ ဥတစ္လံုး ( အေရးၾကီးပါတယ္ )

ဖုန္းႏွစ္လံုးနဲ႔ ဥတစ္လံုး ( အေရးၾကီးပါတယ္ )

အခုေၿပာမယ့္အေၾကာင္းအရာေလးကို ေပါ့ေပါ့ဆဆမေတြးပဲ ေသခ်ာ ေတြးေစခ်င္ပါတယ္ ။ ၿပီးရင္ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာေတြကိုလည္း ၿပန္လည္ၿဖန္႔ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ အရင္ဆံုး စမ္းသပ္ခ်က္ေလး တစ္ခုကို ေၿပာ ဖို႔လိုပါ တယ္ ။ စမ္းသပ္ခ်က္ၿပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ သင့္ဆီမွာ မိုဘုိင္းဖုန္း ၂ လံုးနဲ႔ ၾကက္ဥ သို႔မဟုတ္ ဘဲဥ တစ္လံုးရွိရပါမယ္ ။ပံုမွာၿပထားတဲ့အတိုင္း ဖုန္းႏွစ္လံုးအလယ္မွာ ဥ ကိုထားၿပီး ေနရာခ်ထားလိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ ဆက္ၿဖစ္ သလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ ။

ကဲ ေနရာခ်ထားၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္းႏွစ္လံုးကို ဆက္သြယ္မႈ ( Call ) ကို စတင္လိုက္ပါ ၿပီးရင္ ၆၅ မိနစ္အထိ ထားပါ မယ္ ။ ပထမဆံုး ၁၅ မိနစ္မွာေတာ့ ဘာမွမၿဖစ္ေသးပါဘူး ။ ၂၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဥ ဟာ ပူစ ၿပဳလာပါၿပီ ။၀ိုးးးးးးးး ၄၅ မိနစ္ေလာက္ရွိလာၿပီၿဖစ္တဲ့အခါ ဥ ဟာ အရမ္းကို ပူလာပါၿပီ ။ သင္ဟာ ၆၅ မိနစ္အထိ ထားမယ္ ဆို ရင္ေတာ့ ဥဟာ စားသံုးလို႔ရေအာင္ကို က်က္သြားၿပီၿဖစ္ပါတယ္ ။

ကဲ သင္ဘာေတြ ၿမင္လိုက္ရသလဲ သင္ဘာေတြေတြးမိလိုက္ပါသလဲ ။ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕ radiation အသံ လိႈင္းေတြက အခ်ိန္အမွတ္တစ္ခုေရာက္ၿပီဆိုရင္ ဥထဲက ပရိုတိန္း ေတြကို က်က္သြားေစႏုိင္ပါတယ္ ။ ကဲ ဒါဆိုရင္ ပရို တိန္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သင့္ဦးေႏွာက္ကို ကပ္ၿပီး ၄၅ မိနစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ဖုန္းေၿပာရင္ ဘာေတြ ၿဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ ။

အလြန္ကို အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္ ။ Nerve လို႔ေခၚတဲ့ အာရံုေၾကာေတြ ပ်က္ဆီးႏုိင္သလို မွတ္ဥာဏ္ပိုင္းဆိုရင္ရာ စနစ္ေတြ ဟာလည္း radiation ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ ဒီမိုဘိုင္းဖုန္းေတြကထုတ္တဲ့ အသံ လႈိုင္းေတြဟာ လိပ္ၿပာေတြကို ေသေစႏုိင္ပါသတဲ့ ။ ကဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဖုန္းေၿပာမႈ ၾကာခ်ိန္ ကို ေလ်ာ့ ခ်ၾကရေအာင္လား ။ တတ္ႏုိင္သမွ် လိုအပ္သေလာက္ပဲေၿပာဆိုၾကပါစို႔ ။ ဒီ မက္ေဆ့ေလးကိုလည္း သင္ ခ်စ္ေသာ သူငယ္ခ်င္း နဲ႔ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါ ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ
5/1/2012


အရက္ အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ေဘးမကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဆက္ႏႊယ္


  အရက္ အလြန္အကၽြံ ေသာက္ျခင္းက ေဘးမကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အႏၲရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈက HIV ေရာဂါပိုးကို ကူးစက္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေဘးမကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြျခင္းသည္ HIV ပိုးကူးစက္ျခင္းႏွင့္ AIDS ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္မွာ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ HIV ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျခင္း ဆက္ႏႊယ္မႈရိွေနေၾကာင္း သိထားေသာ္လည္း အရက္ကုိ အလြန္အကၽြံေသာက္၍ အႏၲရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ HIV ပိုး အမွန္တကယ္ပင္ ကူးစက္မႈျပဳျခင္း ရိွ၊မရွိကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ သိရျခင္းမရိွေသးဟု ဆိုသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံ လူမႈေရးႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ သုေတသနဌာနမွ ၫႊန္မွဴး ဂ်ာဂ်င္ရင္းဦးေဆာင္ေသာ သုေတသီအဖြဲ႕က ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသီအဖြဲ႕က လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏ အက်ဳိးႏွင့္အျပစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈ ၁၂ ခုျဖင့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေတြ႕ရိွခ်က္အရ ေသာက္သံုးျခင္းက စိတ္ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစၿပီး ထိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက အရက္ပမာဏ အေျမာက္အျမား ေသာက္သံုးေစေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ စမ္းသပ္မႈတြင္ အရက္ပမာဏမ်ားစြာ ေသာက္သံုးသူတုိ႔သည္ အႏၲရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွရန္ ပိုမို စိတ္အားထက္သန္တတ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ အရက္ တစ္မီလီမီတာ ေသာက္သံုးတုိင္း ထုိသူ၏ေသြးထဲတြင္ အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏ ဝ ဒသမ ၁ မီလီဂရမ္ တိုးပြားေစၿပီး ထိုသူအား အႏၲရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားေစခဲ့သည္ဟု သုေတသီအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  အမ်ဳိးသားေတြ စားသင့္ေသာ အစားအေသာက္ ၁၀ မ်ဳိး

  အမ်ဳိးသားေတြ အေနနဲ႔ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းေနဖို႔ အတြက္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး အဆီနည္းတဲ့ အစာေတြကို မ်ားမ်ားစားသင့္ေပမယ့္ အဆင္သင့္ အစာေတြကိုပဲ ျဖစ္သလို စားၾကတာ မ်ားပါတယ္။  အစားအေသာက္ ေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္းတဲ့အတြက္ အဝလြန္တာ၊ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ တျခားေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ ဇနီးသည္ေတြက ဂ႐ုစိုက္ေပးသင့္တာေၾကာင့္ သင့္ခင္ပြန္း က်န္းမာသက္ရွည္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါ အစားအေသာက္ေတြကို ေကၽြးဖို႔ လိုပါတယ္။
   ၁။ ငွက္ေပ်ာသီး  
   အခြံခြာထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးမွာ ပိုတက္စီယမ္မ်ားစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ႂကြက္သား ႂကြက္တက္တာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေသြးဖိအားကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာသီးကို စားရင္ အဆစ္နဲ႔ ႂကြက္သားေတြကို နာက်င္မႈ ကင္းေစပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ငွက္ေပ်ာသီးမွာ ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အာနိသင္ ပါဝင္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာသီးမွာ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဂၢနီစီယမ္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေလျဖတ္ေဝဒနာကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။
   ၂။ ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္း  
   အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး နံနက္စာက ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္းနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ မုန္႔ (Oatmeal Snack) နဲ႔ ေကြကာ (Oatmeal Cereal) တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစားအေသာက္ေတြကို မုန္႔ပံုးေတြ၊ အဆင္သင့္စီမံထားတဲ့ ေကြကာအုတ္ေတြ အေနနဲ႔ City Mart ဆိုင္ႀကီးေတြမွာ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ံဳမႈန္႔အၾကမ္းပါတဲ့ နံနက္စာ တစ္ႀကိမ္စားရင္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ၿပီး ဗိုက္ျပည့္ေစကာ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ ဟန္ခ်က္ ညီေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာအဆီ ေလ်ာ့က်ပါလိမ့္မယ္။ ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္းေတြမွာ ခုခံအားစနစ္ ေကာင္းေစတဲ့ သြပ္ဓာတ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈကို တြန္းလွန္ေပးမယ့္ ဗီတာမင္ဘီအုပ္စုနဲ႔ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္တို႔ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။
   ၃။ ဘလူးဘယ္ရီသီး  
   ဘလူးဘယ္ရီသီးမွာ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္နဲ႔ အမွ်င္ဓာတ္ေတြမ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဘလူးဘယ္ရီသီးမွာ အေရာင္ျပာေစတဲ့ အန္သိုဆိုင္ယာနင္ ဆိုတဲ့ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ရွိ ဖရီးရယ္ဒီကယ္ေတြကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိုမင္းမႈနဲ႔ တစ္သွ်ဴးထိခိုက္မႈတုိ႔ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
   ၄။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး  
   ခရမ္းခ်ဥ္သီးက ဆီးက်ိတ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ လိုင္ကိုပင္း ပါဝင္လို႔ပါ။ အစြမ္းထက္ ကာ႐ိုတီးႏြိဳက္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအေရာင္ နီျမန္းရတာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားတစ္ဦးရဲ႕ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္။ အထိေရာက္ဆံုး အာနိသင္ရဖို႔အတြက္ မစားခင္မွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ခ်က္ၿပီး စားသင့္ပါတယ္။ ခ်က္ၿပီးသား ခရမ္းခ်ဥ္သီးဟင္းမွာပါတဲ့ လိုင္ကိုပင္းကို ခႏၶာကိုယ္က ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
  ၅။ သံလြင္ဆီ  
  တစ္ေန႔မွာ သံလြင္ဆီ ထမင္းစား ဇြန္းႏွစ္ဇြန္း စားေပးရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့က်ေစကာ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းေစၿပီး ေရာဂါေဝဒနာ ျဖစ္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ သံလြင္ဆီက ေကာင္းတဲ့အဆီ ျဖစ္ၿပီး မျပည့္ဝဆီျဖစ္တာေၾကာင့္ ကာ႐ိုတီးႏြိဳက္နဲ႔ ဗီတာမင္အီးေတြလို အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံလြင္ဆီကို စားရင္ ေသြးဖိအားကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ႀကီးထြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစကာ ရင္က်ပ္ပန္းနာနဲ႔ အဆစ္ေရာင္နာရဲ႕ ျပင္းထန္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ သံလြင္ဆီမွာ ေရာင္ရမ္းမႈနဲ႔ နာက်င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစမယ့္ ေရာင္ရမ္းမႈ က်ေစတဲ့ အာနိသင္ ရွိတာေၾကာင့္ပါ။
   ၆။ သီဟိုဠ္ေစ့
  သီဟိုဠ္ေစ့မွာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္၊ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဆီလီနီယမ္၊ မဂၢနီစီယမ္နဲ႔ ဗီတာမင္အီးတို႔ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ဆီးက်ိတ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သီဟိုဠ္ေစ့မွာ အပင္ထြက္ အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ ေကာင္းမြန္စြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ သီဟိုဠ္ေစ့စားတဲ့ က်န္းမာေနတဲ့ သူကေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ ပမာဏ ျမင့္တက္ေနၿပီး မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ ေလ်ာ့က်ေနတာေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ အႏၲရာယ္ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္
  ၇။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း   
  ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါေတြဟာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အျဖစ္မ်ားဆံုး က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းဟာ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါတို႔ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းမွာ ခုခံအားစနစ္ကို တိုးျမင့္ေစတဲ့ ဗီတာမင္ေအ၊ စီနဲ႔ အီးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးဖိအားကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းကို စားတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဟိုမိုစစ္စတင္း အဆင့္ကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဟိုမိုစစ္စတင္း အဆင့္မ်ားရင္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေဝဒနာနဲ႔ ႏွလံုးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ တျခားက်န္းမာေရး ျပႆနာေတြရဲ႕ ျဖစ္ႏႈန္းကို တိုးေစပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြအေနနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါ ကင္းေစဖို႔အတြက္ သံဓာတ္၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဘီတာကယ္႐ိုတင္းနဲ႔ ဆာဖိုရာဖိန္းေတြ မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ အစာေတြကို စားေပးသင့္ပါတယ္။
  ၈။ အဆီမ်ားေသာ ငါး  
  အဆီမ်ားတဲ့ ငါးေတြမွာ က်န္းမာေရးအာနိသင္ မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ တူနာငါးနဲ႔ ဆာဒင္းငါးေတြမွာ အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ထရစ္ပတိုဖန္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ တစ္ေန႔လံုး စိတ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး တက္ႂကြကာ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ေမာက်ေစပါတယ္။
  ၉။ ပဲမည္း  
  ပဲမည္းမွာ ဆိုဒီယမ္၊ အဆီ၊ ကိုလက္စထေရာတို႔ ပါဝင္မႈနည္းတဲ့ ပ႐ိုတင္း ပံုစံပါဝင္ၿပီး အမွ်င္ဓာတ္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပဲမည္းကို စားေပးတဲ့အခါမွာ တစ္ေန႔လံုး စြမ္းအင္တိုးေစၿပီး မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ ပဲက ပိုမည္းေလေလ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ပါဝင္မႈမ်ားေလေလ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါတို႔ မျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
  ၁ဝ။ လက္ဖက္စိမ္း လက္ဖက္ရည္
  သင့္ခင္ပြန္းကို လက္ဖက္စိမ္း လက္ဖက္ရည္ တစ္ေန႔တစ္ခြက္ တိုက္ပါ။ လက္ဖက္စိမ္း လက္ဖက္ရည္မွာ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ကက္တီခ်င္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို တားဆီးေပးၿပီး ခုခံအားစနစ္ကို ေကာင္းေစတဲ့ အင္ဇိုင္းေတြ ထုတ္လုပ္မႈကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါတယ္။ လက္ဖက္စိမ္း လက္ဖက္ရည္မွာပါတဲ့ ကတ္တီခ်င္က တျခား လက္ဖက္ရည္ေတြမွာပါတဲ့ ပမာဏထက္ ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ကင္ဆာကာကြယ္ေရးမွာ ပိုအစြမ္းထက္ပါတယ္။

  http://satekuupuyar.blogspot.com/2011/12/blog-post_9844.html


  အူအတက္ေရာင္ ေရာဂါနွင္႔ ပါတ္သက္ၿပီး သိသင္႔ သိထိုက္ေသာ အရာမ်ားကို အေမးအေျဖျဖင္႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

  ေမး ။ ။ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါဆိုတာ ေသခ်ာသြားၿပီဆိုရင္ ဘာလုပ္ေပးသင္႔ပါသလဲ။

  ေျဖ ။ ။ ေရာဂါရာဇဝင္ ေမးျမန္းၿပီးလူနာကို စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရမႈေတြနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ၊ ပံုရိပ္ေဖာ္ စမ္းသပ္မႈစတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ ဓာတ္ခြဲခန္း ေသြးစစ္ေဆးမႈမွာေတာ့ Complete Picture ေခၚတဲ့ေသြးရဲ႕ ေဟမိုဂလိုဘင္ရာခိုင္ႏႈန္း ( Haemoglobin Percent )၊ ေသြးျဖဴဥစုစုေပါင္း အေရအတြက္နဲ႔ ေသြးျဖဴဥအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေရအတြက္အျပင္ ေသြးမႊားဥအေရအတြက္ကိုပါ စစ္ေဆးရပါတယ္။ ေဟမိုဂလိုဘင္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုၾကည့္ၿပီး လူနာရဲ႕ ေသြးအားျပည့္ဝမႈအေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွ ခြဲစိတ္မႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိ၊ မရွိ ခန္႔မွန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးျဖဴဥ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု ေရာင္ရမ္းေနပါက ပံုမွန္ပမာဏ ထက္ မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ေသြးျဖဴဥ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ စစ္ေဆးမႈကေတာ့ ႐ုတ္ျခည္း ေရာင္ရမ္းမႈျဖစ္တာလား၊ နာတာရွည္ ေရာင္ရမ္းမႈလားဆိုတာ ခြဲျခားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုတ္ျခည္း အူအတက္ေရာင္ေရာဂါမွာေတာ့ ေသြးျဖဴဥစုစုေပါင္း ပမာဏဟာ မ်ားေနသလို Neutrophil ဆိုတဲ့ ေသြးျဖဴဥအမ်ိဳးအစားရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပိုမ်ားေနတတ္တာမို႔ ထိုလူနာဟာ အူအတက္ေရာင္ ရမ္းမႈေရာဂါျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေနပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ကို အာလ္ထရာေဆာင္း ဓာတ္မွန္႐ိုက္ စမ္းသပ္မႈမွာေတာ့ စက္နဲ႔ စမ္းသပ္သူရဲ႕ အရည္အေသြးေပၚလိုက္ၿပီး အူအတက္ေရာင္ရမ္းမႈရွိ၊ မရွိကို ေသခ်ာစြာ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီစမ္းသပ္မႈ တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ေတာ့ အတည္ယူလို႔မရဘဲ လူနာရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာ၊ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါ ဝမ္းဗိုက္ကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္ရာမွာေတာ့ အူအတက္ဝန္းက်င္က အူေတြဟာ ေရာင္ရမ္းမႈအရွိန္ေၾကာင့္ ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ေဖာင္းကားလာျခင္း ( Local lleus ) ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အထက္ပါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြက ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အူအတက္ ႐ုတ္ျခည္းေရာင္ရမ္းမႈ ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ေသခ်ာၿပီလို႔ မေဖာ္ျပတာကေတာ့ ေဆးပညာေလာကမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္တယ္၊ မွားတယ္ဆိုတာ အလြန္ရွားပါးလွလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

  ေမး ။ ။ အဲဒီလို စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း အူအတက္ေရာင္ေရာဂါမွန္း မေသခ်ာေသးပါက သမားေတာ္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ေပးသင္႔ပါသလဲ။

  ေျဖ ။ ။ အျခား ဆင္တူယိုးမွား ေရာဂါေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ေရာဂါလကၡဏာေတြ မေပၚလာေသးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စာေရးသူ အေနနဲ႔ကေတာ့ Watch and Proceed မူကိုက်င့္သံုးပါတယ္။ ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ထပ္ေပၚလာသလား၊ ေပ်ာက္သြားသလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါတယ္။ ေရာဂါသက္သာ ေကာင္းမြန္သြားပါက လူနာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး၊ မိမိလည္းအလုပ္သက္သာသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိမွာေတာ့ တာဝန္ပိုႀကီးၿပီး လူနာရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနေတြကို မၾကာခဏ စစ္ေဆးေနဖို႔ေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွ ေရာဂါအေျခအေန ဆိုးလာတဲ့အခါ အခ်ိန္မီ အႏၱရာယ္မမ်ားခင္ ခြဲစိတ္ ႏိုင္မွာျဖစ္သလို အျခားေရာဂါလကၡဏာေတြ ထပ္ေပၚလာတဲ့အခါဆိုရင္လည္း ဘာေရာဂါဆိုတာ ပိုၿပီးတိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူက Wait and See နဲ႔ မတူပါဘူး။ အဲဒါက "ေစာင့္ၾကည့္"တာေပါ့ဆိုတာပါပဲ။ ျပန္ျပန္ၿပီး အခါခါ စစ္ေဆးမႈေတြ မပါသလို ဘယ္ေတာ့ ခြဲစိတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ တယ္၊ မဆံုးျဖတ္ဘူးဆိုတာ မပါပါဘူး။ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က ဆရာသမားေတြက မွတ္မိလြယ္ေအာင္ သင္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္မူတစ္ခုကေတာ့ "open and see" ဆိုတဲ့ မေသခ်ာရင္ ဗိုက္ဖြင့္ၾကည့္ေပါ့ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကေတာ့ သိပ္အလုပ္မ်ားတဲ့သူေတြအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြဲစိတ္ဖို႔မလိုတဲ့သူကို ခြဲစိတ္မိပါက မိမိအေနနဲ႔ စိတ္ပူေနရၿပီး မၾကာခဏ သြားစမ္းသပ္ရတာ မလုပ္ရေပမယ့္ လူနာအေနနဲ႔ေတာ့ အေတာ္ေလး ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူနာေတြက ခြဲေတာ့ခြဲတယ္၊ ေရာဂါလည္းမေပ်ာက္ဘူးဆိုကာမေက်မနပ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Open and See Policy ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ " Watch and Proceed" လုပ္ရင္ေတာ့ လူနာရဲ႕ ေရာဂါ အေျခအေန ေျပာင္းလဲေနတာကို အခ်ိန္ နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ၿပီး ခြဲစိတ္ဖို႔လို၊ မလိုကိုလည္း အခ်ိန္မီ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမားေတာ္အေနနဲ႔ေတာ့ တကူးတက အပင္ပန္းခံၿပီး လူနာကို မၾကာခဏ စစ္ေဆးေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္လွပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွပဲ လူနာအေျခအေန တစ္ခုခုေျပာင္းလဲတာနဲ႔ သိရွိၿပီး အေျခအေနမလြန္မီ အႏၱရာယ္နည္းနည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူနာေတြမွာေတာ့ ေဆးဝါးနဲ႔ ကုသရင္း ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသက္သာသြားလို႔ ခြဲစိတ္ဖို႔ မလိုဘဲလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

  ေမး ။ ။ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါနဲ႔ ဆင္တူယိုးမွားေရာဂါေတြေကာ ရွိပါသလား။

  ေျဖ ။ ။ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါဟာ ႐ုတ္ျခည္းဗိုက္နာလာလို႔ ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားကုသမႈ အမ်ားဆံုးလုပ္ေပးရတဲ့ ေရာဂါျဖစ္သလို ဆင္တူယိုးမွား ေရာဂါေတြကလည္း မ်ားျပားလွပါတယ္။ မခြဲစိတ္သင့္တဲ့ ဆင္တူယိုးမွား ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေနတာကို ခြဲစိတ္မိရင္ေတာ့ လူနာအတြက္ အက်ိဳးမရွိဘဲ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဒုကၡျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္စမွာ အစာမေၾကတဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာေတြျဖစ္တတ္လို႕ အစာအိမ္အတြင္း အေျမွးပါးေရာင္ရမ္းတဲ့ Gastritis ေရာဂါ၊ အူလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္း ေရာင္ရမ္းတဲ့ ( Duodenitis ေရာဂါ၊ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာ ( Gastroenteritis)၊ အူမႀကီးေရာင္ေရာဂါ ( Colitis)၊ အူေတြကို ေနာက္ေက်ာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးထားတဲ့ အဆီျပင္ထဲက အဆီရည္က်ိတ္ေတြ ေရာင္ရမ္းတဲ့ (Mesenteric Adenitis)ေရာဂါေတြနဲ႔ မွားယြင္းတတ္ပါတယ္။ ေရယုန္ေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါေတြမွာလည္း အူအတက္ေရာင္ေရာဂါနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ေဝဒနာလကၡဏာေတြ ေပၚတတ္ပါတယ္။ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ အျပင္းအထန္နာလာတဲ႔အခါ မွာေတာ့ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ သည္းေျခအိတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေက်ာက္တည္ေရာဂါ၊ အူေတြရဲ႕ ေသြးေၾကာအတြင္း ေသြးခဲတဲ့ Mesenteric Thrombosis ေရာဂါဝမ္းဗိုက္အတြင္း အူလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔တဲ့ Intestinal Obstruction ေရာဂါေတြနဲ႔ ေဝွးေစ့၊ ေဝွးေစ့အညႇာ ( Spermatic Cord) ေတြ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အူကြ်ံက်ေရာဂါ (Hernia) ေတြမွာလည္း အူအတက္ေရာင္ေရာဂါနဲ႔ ဆင္တူယိုးမွား လကၡဏာေတြ ေပၚတတ္ပါတယ္။ ရင္ေခါင္းထဲမွာ ရွိတဲ႔အဆုတ္ ဒါမွမဟုတ္ အဆုတ္အေျမႇးပါးေတြ ေရာင္ရမ္းေနပါကလည္း ဝမ္းဗိုက္ညာဘက္မွာပါ နာၿပီး အူအတက္ေရာင္ေရာဂါနဲ႔ မွားတတ္ပါတယ္။ အမ်ိိဳဳးသမီီးးေတြမွာေတာ႔ တင္ပါးဆံု႐ိုးကြင္းအတြင္းရွိ သားဥျြပန္ ေရာင္ရမ္း ( Salpingitis ) ျခင္း၊ သားဥျြပန္သေႏၶသားတည္ျခင္း ( Ectopic Pregnancy)၊ သားဥအိမ္အရည္ အိတ္ ( Ovarian Cyst) နဲ႔ သားအိမ္ အလံုးအဖုေတြ လိမ္က်စ္ျခင္း ( Pedunculated Fibroid)၊ မမ်ိဳးပြား လိင္အဂၤါမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္းနဲ႔ Pelvic Inflammatory Disease တို႔ကိုလည္း ႐ုတ္ျခည္း အူအတက္ေရာင္ရမ္းျခင္းနဲ႔ မွားတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ အျခားေရာဂါ ေတြကလည္း မ်ားျပားလို႔ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီေရာဂါေတြအေၾကာင္းလည္း ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိထားဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ညာဘက္ေအာက္ပိုင္း နာပါက အူအတက္ေရာင္တာပဲလို႔ ေယဘုယ် ေျပာၾကေပမယ့္ အားလံုးေတာ့ မမွန္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ယခု ဆင္တူယိုးမွား ေရာဂါတခ်ိဳ႕ကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ စာ႐ႈသူမ်ား သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။

  ေမး ။ ။ ဒီဆင္တူယိုးမွားေရာဂါေတြနဲ႔ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါကို ဘယ္လိုခြဲျခားသိနုိင္ပါသလဲ။

  ေျဖ ။ ။ ေရာဂါရာဇဝင္နဲ႔ ခံစားရမႈေဝဒနာကို အေသးစိတ္ ဂဃနဏေမးျခင္း၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စမ္းသပ္ၾကည့္ ႐ႈစစ္ေဆးျခင္း (လိုအပ္ပါက စအိုအတြင္း လက္ညႇိဳးထည့္ကာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း) နဲ႔ တင္ျပခဲ့တဲ့ ေရာဂါ ရွာေဖြေရး ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း၊ အသံလိႈင္းနဲ႔ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္မွန္႐ိုက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ဆင္တူယိုးမွားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႐ုတ္ျခည္းအူအတက္ ေရာင္ရမ္းေသာ ေရာဂါမ်ားကို ခြဲျခား သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ဒီမွာ ေခတၲရပ္နားၿပီး ေနာက္အပတ္မွာ ဒီအူအတက္ေရာင္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ား ကုသေပးမႈမ်ား၊ ဘယ္ေတာ့၌ ခြဲစိတ္ဖို႔ သင့္၊ မသင့္ စတာေတြကို အနည္းငယ္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။

  Ref:Health Digest


  ဘယ္သတၱဝါေတြရက္ဘယ္ေလာက္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ၾကလဲ

   ၁။ၾကံ.သူေတာ္ ရက္ေပါင္း ၃၃၀ ရက္
   ၂။ေရျမင္း ၂၄၀
   ၃။ဝံပုေလြ ၆၃
   ၄။ေဝလငါး ၃၀၅
   ၅။ကုလားအုတ္ ၃၉၀
   ၆။ျခေသၤံံ့ ၁၁၀
   ၇။ေျမေခြး ၆၃
   ၈။ေၾကာင္ ။
   ၉။သားပုိက္ေကာင္ ၃၉
   ၁၀။သစ္ကုလားအုတ္ ၄၂၀
   ၁၁။အိႏၵိယဆင္ ၆၂၁
   ၁၂။က်ား ၁၀၆
   ၁၃။ၾကံ. ၅၄၈
   ၁၄။ေခြး ၆၃
   ၁၅။ကၽြဲ ၃၁၁
   ၁၆။ျမင္း ၃၃၀
   ၁၇။ရွဥ့္ ၃၀
   ၁၈။ယုန္ ၃၂
   ၁၉။လူဝံ ၂၃၆
   ၂၀။လူ ၂၇၀
   ၂၁။အာဖရိကဆင္ ၆၃၈
   ၂၂။ဆိတ္ ၁၅၀
   ၂၃။ႏြား ၂၈၀
   ၂၄။ပူး ၆၂
   ၂၅။ေပြး ၃၀
   ၂၆။ဝက္ ၁၁၅
   ၂၇။သမင္ ၂၃၀
   ၂၈။ဖား ၁၅၀
   ၂၉။ဝက္ဝံ ၂၁၀
   ၃၀။ၾကက္ ၂၀
   ၽမွတ္ခ်က္။ ။အဆုိပါရက္မ်ားမွာခန္.မွန္းရက္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းစဥ္ "

    အဲဒီ စာအုပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ မာတိကာ - ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇာတိက ( ကန္.ဘလူ) မွ

    ခ်ီးျမွင့္ ေရးသား ေပးထားတဲ့အမွာစကား ၊ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ေရးသားေဖၚျပထားတဲ့ အမွာစာ

    နဲ.ေက်းဇူးတင္လႊာ အျပင္ေနာက္ဆံုး စာမ်က္ႏွာမွာပါတဲ့ က်မး္ကိုး မ်ားအျပင္ စာေရးသူ၏ ခံယူ
    သံုးသပ္ခ်က္ နဲ. ဓာတ္ပံုကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။
    အခု ပထမဆံုး ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇာတိက ( ကန္.ဘလူ)ရဲ့ အမွာစကားကို ေဖၚျပခ်င္ပါတယ္။
    စာကိုယ္ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ စာေပဗိမာန္က ျပန္ရေတာ့မွပဲ ပို.စ္ တင္ေပးပါရေစ ။

    ရႊင္လနး္ခ်မး္ေျမ့ႀကပါေစ
    (ကေလးတို.ဆရာမ)

    းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

    " ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းစဥ္ "  ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ကေလးတို.
    ဆရာမသည္ စာတမ္းတစ္ခု က်မ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုထားျပီး စာေရးသူထံပို.လာပါ၏ ။
    စာတမ္းရွင္က်မ္းျပဳဆရာမ သည္ " ကေလးတို. ဆရာမပီပီ " ထိုစာတမ္းကို ကေလး သူငယ္

    မ်ားမွ အစေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားပါမက်န္ လူငယ္လူရြယ္ အားလံုးအတြက္ ရည္သန္ကာ

    ေရးသား ထားဟန္တူ၏ ။
    ဆရာမ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလြန္ပင္ မြန္ျမတ္ေကာင္းမြန္လွပါေပ၏  ။     သီေပါမင္း ပါေတာ္

    မူျပီး ေနာက္ ေႏွာင္းေခတ္ လူအမ်ားစုသည္ နယ္ခ်ဲ့.ေအာက္မွာ ေနခ့ဲရသျဖင့္ ဘာသာတရား အသိ
    မ်ားႏွင့္သမိုင္း မွန္မ်ားကို တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိႀကေတာ့ေပ။ မိမိဘာသာတရား ၏ေကာင္း
    မြန္ မွန္ကန္မႈမ်ားကို အေလးထားရမွန္းမသိပဲ ေခတ္ပညာ ေလာက ဓာတ္ပညာတို.ကိုသာ သရဏံ

    ဂစၦာမိလုပ္လာႀကေတာ့၏ ။ " ဘာသာတရားပညာ မသိလွ်င္ အကန္း ၊ သိပၸံပညာ မသိလွ်င္ အက်ိဳး"
    ဟု ဆိုႀကေလရာ ယခုအခါ ဘာသာတရား ကန္းေနႀကသျဖင့္ သူကန္းပမာ လိုရာေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳး
    မ်ိဳးကို မရရွိ မခံစားႏိုင္ႀကပဲ ရွိႀက ေလသည္ ။
    မိမိရိုးရာ ဘာသာတရားကို အထင္ေသးကာ မေလ့လာပဲထားခ့ဲႀက၏ ။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္
    မ်ားက ဗုဒၶဘာသာတရားကို အေလးထားလာႀကေသာအခါမွ တစ္ခ်ိဳ.ကျပန္လည္သတိထားမိလာႀက
    သည္ ။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ပညာရွင္မ်ား၏ အခ်ိဳ.ေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အမွားမ်ားႏွင့္မ
    ကင္းေပ ။ထိုအမွားမ်ားကိုပင္အမွန္ထင္ကာ ကိုယ့္ဘာသာတရားကိုျပန္လည္ ေစာ္ကားမႈမ်ားလည္း
    ရွိခ့ဲသည္ ကိုေတြ. ရ၏ ။ တစ္ခ်ိူ.က ဗုဒၶပိဋတ္ေတာ္မ်ားမွ ဝိနည္းအခ်ိဳ.ကို ပယ္လိုႀက၏ ။ တစ္ခ်ိဳ.
    က အဘိ ဓမၼာ ပိဋကမ်ားကို ပယ္လိုႀက၏ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ. အေနျဖင့္ ထိုအမွား
    မ်ိဳးစံုကို အထူး (ဝိနိစၦယ) အဖြဲ. အသီးသီးဖြဲ.စည္းကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ( ဝိနိစၦယ) ညွိႏႈိင္း ဆံုးျဖတ္ေပး

    ခ့ဲရေပသည္ ။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက "အမႈေပါင္းစံု ၊ အမႈသည္ေပါင္းစံုႏွင့္ လံုးေထြးေနႀကရသည္"

    ဟု သူ၏ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ညီးတြားေတာ္မူခ့ဲ၏ ။ ထို.ေႀကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ သမိုင္းမွန္မ်ား
    ကိုလည္းသိ သင့္ေပသည္ ။ ဤသမိုင္းဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားကိုသိျမင္ျခင္းအားျဖင့္ သာသ

    နာေတာ္ ကိုလည္း ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္ ေပမည္ ။ ေထရဝါဒ သာသနာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္
    မ်ားကို လည္း လူအမ်ားက ပိုမိုယံုႀကည္ ေလးစား အားထားလာမည္ ။ ဟုတ္ေပသည္- ယခုအခါ ေထ
    ရဝါဒ သာသနာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဘာသာျခားမ်ားမဆိုထားဘိ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာ
    သာ ဝင္ဆိုသူမ်ားပင္ မေလးးစားခ်င္ႀကသည္ကို ေတြ.လာရေပျပီ ။ အဘယ့္ေႀကာင့္ဟူမူ ေထရဝါဒ
    သာသနာ့သမိုင္း "အမွန္"မ်ားႏွင့္ေထရဝါဒ သာသနာ ေတာ္၏တန္ဖိုးကို မသိႀကေသာ ေႀကာင့္ပင္ တည္း ။
    ပုဂံေခတ္ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားရျခင္း၏ အေႀကာင္းရင္းမွာပုဂံတစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ ေထရဝါဒ သာသ

    နာေတာ္ကို အျပည့္အဝယံုႀကည္ႀကျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္ေႀကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဝန္ခံထား
    ႀကေပျပီ ။ ပုဂံ သာသနာေတာ္သည္ ေရာင္ဝါ ေနထက္လင္းခ့ဲ၏ ။ တိုင္းျပည္သည္လည္း စည္ပင္ဝ
    ေျပာကာတိုင္းသူ ျပည္သားတို.မွာလည္း သာသနာေတာ္၏အဆံုးအမေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္းတည္
    ျငိမ္စြာေနႏိုင္ခ့ဲႀကသည္မွာ ျမန္မာေနာက္ဆံုးဘုရင္ သီေပါမင္းလက္ထက္အထိပင္ျဖစ္ပါသည္ ။
    သို.ေႀကာင့္ပင္ ထိုေခတ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေႀကာင္းကို ၁၈၉၇- ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ သစ္ေတာ
    အေရးပိုင္အျဖစ္ အမႈထမ္းခ့ဲသူ အိပ္ခ်္ဖီးလ္ဒင္း ( H. Fielding ) က သီေပါမင္း၏ မေဟသီ ေခၚ
    ( Thibaw's Queen ) စာအုပ္ကို ေရးသား ထုတ္ေဝခ့ဲ၇ာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထားသည္မွာ
    "ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံသမားမ်ားမဟုတ္ႀကပါ။ ေနရာတကာမွာ မွ်မွ်တတရွိႀက၏ ။

    ႏိုင္ ငံတစ္လံုးကိုႀကည့္ပါက မတန္တဆ "ဝ" ေနသူကိုမေတြ.ရ ။ အရက္ေသစာကိုလည္း လံုးဝနီးပါး

    မေသာက္ႀကပါ " ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္ ။
    ဤစာအုပ္ကို သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး ၁၂ - ႏွစ္ ႀကာျပီးမွ ထုတ္ေဝခ့ဲျခင္းျဖစ္ရာ ယခု မ်က္
    ေမွာက္ေခတ္ အေျခေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႀကည့္လိုက္လွ်င္ " ဘယ့္ေလာက္ မယံုႀကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းတ့ဲ

    မွတ္ခ်က္စကားလဲ " ဟုပင္ ထင္စရာျဖစ္ေနပါသည္၏ ။
    ဒုကၡအဖံုဖံု ေဘးရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ.ႀကံဳေနႀကရျခင္း၏ အေႀကာင္းရင္း စစ္စစ္ကိုရွာ
    ႀကည့္ လိုက္ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆိုသူ ေရႊျမန္မာမ်ားသႏၱာန္မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား တစတ စ ေမွး မွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္လာေသာေႀကာင့္တည္း။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ၏အဆံုးအမကိုမလိုက္ နာ ႀကေသာ
    ေႀကာင့္တည္း ။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ပညာတတ္ တက္ေခတ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားက ေထရဝါဒ သာသ

    နာေတာ္ႏွင့္ ေထရဝါဒ ရဟန္းေတာ္တို.အေပၚဝယ္ အထင္အျမင္ေသးလာႀက ယံုႀကည္မႈ နည္းလာႀက

    ေသာေႀကာင့္ပင္တည္း ။
    ထုိက့ဲသို. လူငယ္လူရြယ္မ်ားက ေထရဝါဒသာသနာေတာ္ႏွင့္ ေထရဝါဒရဟန္းေတာ္ တို.အေပၚဝယ္

    အထင္အျမင္ေသးလာႀက ယံုႀကည္မႈနည္းလာႀကျခင္းမွာလည္း သမိုင္းပညာရွင္ အမည္ခံ စာေရးဆရာ
    အ ခ်ိဳ.ႏွင့္ ဒါရိုက္တာတို.ဖန္တီးထားေသာ ( မင္းတုန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေရျမႈဳပ္ဗံုး ) ဇာတ္လမ္းသည္လည္း
    တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္၏ ။ ဒါရိုက္တာတင္ယု ရိုက္ကူးသည့္ ( နန္းတြင္းအ ေရးေတာ္ပံု ) ဇာတ္ကား ၊
    ( ကေနာင္မင္း သာအႀကီး) စာအုပ္မ်ားမွာလည္း မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ ေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ.ရ၏။
    ထိုရုပ္ရွင္ စာေပ တို.ကို ႀကည့္ရႈ ဖတ္မိႀကေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တို. ႏွလံုးသားဝယ္ " ဒီဘုန္းႀကီး

    ေတြေႀကာင့္ကြာ၊ သူ တို. ႏိုင္ငံေရးဝင္ရႈပ္လို." စသည္ျဖင့္ သာသနာေတာ္ကို အထင္ေသး
    ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားစူး ဝင္ သြားျခင္းျဖစ္၏ ။သာသနာေတာ္အတြက္ နစ္နာလွပါ၏ ။ သာသနာ
    ေတာ္ အတြက္ စဥ္းစားျပီးမွ ခြင့္ျပဳသင့္ - မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုပါသည္ ။
    အမွန္ကိုစစ္ႀကည့္ပါက တူမီး( ေသနတ္)မွသည္ ေမာင္းျပန္လက္နက္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းကို အေမရိကန္မွာ

    တစ္ႏွစ္သာ ႀကာရွိေသးခ်ိန္တြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ေမာင္းျပန္လက္နက္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ခ့ဲ၏ ။ စက္ရံု
    (၅၀) ခန္.ကို တည္ေထာင္ေပးခ့ဲသည္ကို ၁၈၈၅- ခုႏွစ္ နန္းတြင္းအသိမ္းခံေသာအခါအဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္

    ကာနယ္လ္ ပရင္တာဂတ္၏မွတ္တမ္းမွာအတိအလင္းေရးသားထား သည္ကိုေတြ.ရ၏ ။
    ထိုက့ဲသို.ေသာ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံႀကေသာ အႏၱရာယ္မ်ိဳးစံုမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး သမိုင္းမွန္မ်ားကို

    သိနားလည္ႀကေစရန္ႏွင့္ ထရဝါဒ သာသနာေတာ္ တန္ဖိုးကို သိရွိ နားလည္ႀကေစရန္ ဆရာမ
    ေဒၚေမေက်ာ့ရွင္း ၏ " ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းစဥ္" ဟူေသာ စာအုပ္
    က အေထာက္အကူျပဳေပးလိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္မိပါေႀကာင္း ------
    ၂၉-၇-၂၀၁၀
    အရွင္ေဇာတိက ( ကန္.ဘလူ)
    နည္းျပ ( ပဋိပတၱိမဟာဌာန) သာသနဓဇဓမၼာစရိယ
    Diploma in Buddha Dhama
    B.A. (B.Dh.,Gold Medallist ), M.A.(B.Dh.),Ph.D(Prelim)
    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္
    ဓမၼပါလကုန္းေျမ ၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီအနီး၊ မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ
    --
    ေနာက္ထပ္ သတင္းမ်ားအတြက္ : http://groups.google.com/group/mayanmardailymail/subscribe


    With Best Regards,

    မီးျပတုိက္
    http://www.mee-pya-tite.com/


    Facebook စာမ်က္ႏွာ
    https://www.facebook.com/pages/%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9/124452107639442


    Simple Views On My Land
    http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/


    Myanmar Social Network
    http://myanmar-social-network.socialgo.com/


    ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမွတ္စု
    http://mee-pya-tite.blogspot.com/


    ၿဂိဳဟ္တုစနစ္မ်ားႏွင့္ ပဲထိန္းနည္းပညာမ်ား
    http://mdsng.blogspot.com/
     

    ေန႔စဥ္ ျမန္မာအီးေမးမ်ား
    http://myanmardailymail.blogspot.com/

     
    ျမန္မာ Blog မ်ားအားလံုး
    http://allmyanmarblogs.blogspot.com/


    မိန္႔ခြန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ျပန္တမ္းမ်ား
     

    နားဆင္စရာ
    http://myl6.blogspot.com/


    ဖတ္စရာ
    http://7comrades.blogspot.com/


    MIET တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား Forum
    http://mietforum.ning.com/


    ေန႔စဥ္ ျမန္မာ အီးေမးမ်ား အဖြဲ႔သို႔ဝင္ရန္ mayanmardailymail@googlegroups.com ကို အီးေမးပို႔ပါ၊ ျပန္ထြက္ရန္ mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို႔ အီးေမးပို႔ပါ။
    http://groups.google.com/group/mayanmardailymail  သို႔ တုိက္ရိုက္ဝင္ဖတ္နုိင္ၿပီး ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ တုိင္ၾကားရန္  admin@mee-pya-tite.comforall85ster@gmail.com ႏွင့္ simpleviews2010@googlemail.com မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။     
    Myanmar Daily Mail Sponsored by Mayanmar Daily Mail Group